Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

1.5K 4 0
18
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

507 0 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

909 0 1
 • Avatar
4
Avatar

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

1.5K 1 0
-2
Avatar

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

418 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

1.2K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Computer Vision for object tracking

5.3K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

10.6K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Becoming master of SSD, deeply understand about Object Detection - SSD Paper Explain

911 6 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Normalization and Normalization Techniques in Deep Learning

6.4K 2 9
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Support Vector Machine

1.2K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

[B5'] 3D Photography using Context-aware Layered Depth Inpainting - Tạo ảnh 3D từ ảnh tĩnh

231 0 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time - Phần 2: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhận dạng khuôn mặt với Hnswlib

1.9K 5 15
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

2.1K 1 17
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

7.2K 25 4
 • Avatar
 • Avatar
57
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.2K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.7K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

7.7K 5 1
 • Avatar
20
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

4.5K 3 0
4
Avatar

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

2.2K 0 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.