Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

1.3K 1 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

5.1K 19 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

798 4 1
 • Avatar
10
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.2K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

4.3K 2 1
 • Avatar
14
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

2.4K 1 0
3
Avatar

[Part-1] Các kiến trúc mạng Deep Learning trong việc giải bài toán Semantic Segment (phân vùng ngữ nghĩa ảnh)

1.1K 0 0
7
Avatar

Xview2 challenge và bài toán segmentation

179 0 0
4
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

3.3K 2 1
 • Avatar
11
Avatar

Giới thiệu mạng ResNet

11.5K 0 1
 • Avatar
12
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

2.8K 1 0
13
Avatar

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

16.6K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

6.3K 3 0
5
Avatar

Shallow Neural Networks

430 1 0
3
Avatar

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

242 1 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.9K 4 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

1.1K 0 0
0
Avatar

Basic of Neural Network programing

625 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning

701 1 0
4
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

2.4K 4 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.