Deep Leanring

Deep Leanring

Sort by: Newest posts
Avatar

Xview2 challenge và bài toán segmentation

222 0 0
4
Avatar

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

6.2K 3 1
  • Avatar
13
Avatar

Giới thiệu mạng ResNet

22.3K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

6.0K 1 0
13
Avatar

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

29.2K 4 4
  • Avatar
  • Avatar
37
Avatar

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

10.8K 3 0
7
Avatar

Shallow Neural Networks

788 1 0
3
Avatar

Có thể hay Không thể thực hành photoshop với Deep Learning?

300 1 0
3
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

3.7K 4 10
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

1.7K 0 0
0
Avatar

Basic of Neural Network programing

872 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning

1.0K 1 0
5
Avatar

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

3.2K 4 0
11
Avatar

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

4.7K 19 15
  • Avatar
  • Avatar
49
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.