Viblo CV

Tránh lạm dụng Singleton

1.2K 3 0
0

Engineering the architecture behind uber's new rider app

278 1 0
2

Các vấn đề về Docker trên Production

972 3 0
1

Cài đặt HA Galera Cluster MariaDB sử dụng MaxScale trên CentOS 6

1.8K 1 1
2

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.2K 18 0
6

Những thói quen xấu làm kìm hãm sự tiến bộ của các lập trình viên, mới bắt đầu làm chưa lâu, mà tôi đã nhận ra trong khi kèm cặp họ

9.2K 56 20
82

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.1K 46 6
31

MySQL Index Condition Pushdown

665 10 0
7

Variables Comparison in Javascript

2.0K 30 4
13

Variable Comparison in PHP

1.1K 18 11
17

Laravel Beauty: Recipes & Best Practices

10.5K 70 8
70

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service container

13.7K 46 29
71

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service Provider

13.5K 26 17
51

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Facade

8.3K 27 18
38

Tìm hiểu về Strict Mode trong Javascript

5.8K 22 7
26

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Contract

4.3K 17 7
17

Giới thiệu một mô hình sử dụng Git branches hiệu quả

4.9K 37 5
18

Sử dụng CDN để giảm tải cho Server

4.6K 37 5
32

Elasticsearch: Distributed Search

6.8K 34 5
27

Microservices

1K 10 0
0