Optimizing Performance trong ReactJS

720 2 0
2

Ví dụ Clean Architecture trong Android

1.8K 8 1
0

CSS Preprocessors Compared: Sass vs. Stylus

536 3 0
2

How References work in Java and Android

991 5 0
4

Tránh lạm dụng Singleton

1.0K 3 0
0

Engineering the architecture behind uber's new rider app

243 1 0
2

Các vấn đề về Docker trên Production

835 3 0
1

Cài đặt HA Galera Cluster MariaDB sử dụng MaxScale trên CentOS 6

1.4K 1 1
2

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.0K 18 0
5

Những thói quen xấu làm kìm hãm sự tiến bộ của các lập trình viên, mới bắt đầu làm chưa lâu, mà tôi đã nhận ra trong khi kèm cặp họ

9.0K 55 19
79

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

6.9K 45 6
30

MySQL Index Condition Pushdown

578 10 0
7

Variables Comparison in Javascript

1.8K 29 4
11

Variable Comparison in PHP

1.0K 18 11
17

Laravel Beauty: Recipes & Best Practices

9.1K 66 8
61

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service container

11.7K 41 29
61

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Service Provider

11.7K 24 17
47

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Facade

7.0K 24 18
33

Tìm hiểu về Strict Mode trong Javascript

5.0K 20 7
24

Laravel Beauty: Tìm hiểu về Contract

3.7K 17 7
15