Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

57 0 0
1

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

88 1 0
0

Tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án PMP và những thay đổi đáng chú ý

183 0 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.2)

161 0 0
0

Quản lý tiến độ - Chìa khóa thành công của dự án

173 2 0
1

Đơn giản mà hiệu quả! 7 đặc điểm của người giỏi giao tiếp và bí quyết để cải thiện khả năng giao tiếp của họ là gì? (P.1)

300 1 0
4

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (2/2)

71 0 0
2

Hiểu cơ bản về Scrum trong 5 phút (1/2)

108 2 0
0

Để không nhầm lẫn giữa 要望(Demands)、要求(Requirements)、要件(Requirements) và giữa 基本設計(Basic design)、詳細設計(Detailed design)

235 1 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.5 (end)

78 0 2
3

12 action thực tiễn của PM để quản lý dự án

242 0 0
3

[For beginners in PM] Part 2: Scope Management

278 1 1
1

[For beginners in PM] Part 1: Integration Management

393 1 0
1

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

1.2K 4 0
13

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.4

67 0 0
2

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.3

106 1 0
0

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.2

119 0 0
1

Series Thực hành quản lý Task với Backlog - P.1

188 3 0
1

Vòng lặp OODA là gì? Sự khác nhau giữa quy trình PDCA và OODA

456 0 0
1

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

266 0 0
2

Project Management