Ngyen Thanh Dat

@nguyen.thanh.datb

Report

Điều không ai nói cho bạn về z-index

724 17 4
22

Single-page app điều khiển history như thế nào ?

182 6 0
3

Permission trong GraphQL & Prisma

55 1 0
3

Một vài khái niệm cơ bản trong GraphQL: Schema, TypeDefs & Resolvers

79 0 0
0

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

338 7 0
7

Partial update với JSON Patch

100 1 0
0

Tối ưu lại application Angular trong quá trình phát triển

860 0 0
1

Phân biệt "By value" vs "By reference" trong Javascript

198 1 1
4

Một số sai lầm khi sử dụng promises

919 13 2
9

Typescript: Class, Interface & chúng khác gì với class, interface trong C#, Java (!?)

1.2K 2 0
2

Security với single-page web app.

708 9 0
15

Typescript: Decorator và Metadata Reflection

752 2 0
2

Một số kiến thức về Angular 2 router - reuse component với RouteReuseStrategy

448 1 0
0

Partition trong SQL và áp dụng trong Rails.

125 0 1
0

Tạo notification trong Rails với gem ActivityNotification và ActionCable.

319 1 1
3