Ngyen Thanh Dat

@nguyen.thanh.datb

Report

Cryptography - Nó là gì và hoạt động như thế nào ?

91 1 1
6

Tìm hiểu về Kubernetes

152 5 0
10

Mẹo nhỏ để tránh làm mất code khi sử dụng Git.

565 7 2
8

Điều không ai nói cho bạn về z-index

1.4K 21 4
23

Single-page app điều khiển history như thế nào ?

261 8 0
4

Permission trong GraphQL & Prisma

96 1 0
3

Một vài khái niệm cơ bản trong GraphQL: Schema, TypeDefs & Resolvers

166 0 0
0

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

427 8 0
7

Partial update với JSON Patch

149 1 0
0

Tối ưu lại application Angular trong quá trình phát triển

1.3K 1 0
2

Phân biệt "By value" vs "By reference" trong Javascript

293 1 1
5

Một số sai lầm khi sử dụng promises

1.1K 13 2
11

Typescript: Class, Interface & chúng khác gì với class, interface trong C#, Java (!?)

1.7K 2 0
3

Security với single-page web app.

769 10 0
15

Typescript: Decorator và Metadata Reflection

1K 2 0
2

Một số kiến thức về Angular 2 router - reuse component với RouteReuseStrategy

497 1 0
0

Partition trong SQL và áp dụng trong Rails.

146 0 1
0

Tạo notification trong Rails với gem ActivityNotification và ActionCable.

393 1 2
3