Ngyen Thanh Dat

@nguyen.thanh.datb

Report

Cryptography - Nó là gì và hoạt động như thế nào ?

186 1 1
7

Tìm hiểu về Kubernetes

605 5 0
10

Mẹo nhỏ để tránh làm mất code khi sử dụng Git.

700 8 2
8

Điều không ai nói cho bạn về z-index

1.5K 22 4
23

Single-page app điều khiển history như thế nào ?

317 8 0
4

Permission trong GraphQL & Prisma

127 1 0
3

Một vài khái niệm cơ bản trong GraphQL: Schema, TypeDefs & Resolvers

245 0 0
0

Xây dựng một Blockchain đơn giản nhất với Ruby & Rails

470 8 0
7

Partial update với JSON Patch

201 1 1
0

Tối ưu lại application Angular trong quá trình phát triển

1.6K 1 0
2

Phân biệt "By value" vs "By reference" trong Javascript

352 1 1
5

Một số sai lầm khi sử dụng promises

1.4K 14 2
12

Typescript: Class, Interface & chúng khác gì với class, interface trong C#, Java (!?)

2.1K 2 0
3

Security với single-page web app.

807 10 0
15

Typescript: Decorator và Metadata Reflection

1.2K 3 1
4

Một số kiến thức về Angular 2 router - reuse component với RouteReuseStrategy

565 1 0
0

Partition trong SQL và áp dụng trong Rails.

158 0 1
0

Tạo notification trong Rails với gem ActivityNotification và ActionCable.

469 1 2
4