Do Trung Kien

@kiendinang

Report

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

128 1 0
9

Storage trong Ethereum smart contract

159 4 1
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 3)

195 1 5
3

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 2)

211 1 0
5

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 1)

810 10 2
14

Random() có thực sự ngẫu nhiên ?

4.8K 17 7
24

Khoảng cách Levenshtein và fuzzy query trong Elasticsearch

617 14 1
8

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

2K 38 9
54

Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n!

784 13 3
17

Thuật toán đánh giá _score trong Elasticsearch

1.7K 8 4
14

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.3K 24 8
18