Do Trung Kien

@kiendinang

Report

Một transaction trong Ethereum được xảy ra như thế nào ?

430 3 0
9

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 5)

435 3 0
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

186 1 0
9

Storage trong Ethereum smart contract

243 4 1
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 3)

249 1 5
4

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 2)

291 1 0
5

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 1)

1.0K 13 2
17

Random() có thực sự ngẫu nhiên ?

7.7K 20 7
29

Khoảng cách Levenshtein và fuzzy query trong Elasticsearch

770 14 1
8

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

2.3K 40 9
59

Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n!

1.1K 14 3
19

Thuật toán đánh giá _score trong Elasticsearch

1.9K 9 4
15

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.5K 25 8
23