Do Trung Kien

@kiendinang

Report

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 5)

343 3 0
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

167 1 0
9

Storage trong Ethereum smart contract

205 4 1
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 3)

226 1 5
3

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 2)

258 1 0
5

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 1)

929 13 2
16

Random() có thực sự ngẫu nhiên ?

6K 19 7
25

Khoảng cách Levenshtein và fuzzy query trong Elasticsearch

683 14 1
8

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

2.1K 39 9
55

Số chữ số 0 liên tiếp cuối cùng của n!

955 14 3
18

Thuật toán đánh giá _score trong Elasticsearch

1.8K 9 4
14

Breaking a Captcha by Machine Learning

1.4K 24 8
22