Shell

Sort by: Newest posts

LPIC-1_Chương 1: Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 1: Hiểu biết căn bản về Command-Line

85 2 0
1

Các câu lệnh Linux (Phần 2 - Làm việc với lệnh - Redirection)

23 0 0
1

Tìm hiểu Bash Shell in Linux

489 0 0
1

Lập trình Shell (Phần 2)

887 2 0
6

Lập trình Shell (Bash script)

5.5K 8 1
11

Sự khác nhau giữa ">/dev/null 2>&1" và "2>&1 >/dev/null"

1.0K 2 2
3

Một vài tips giúp bạn pro shellscript hơn

296 0 0
0

[ShellScript] `Sed` for dummies

113 0 0
2

Shell Script : Intro

104 0 0
1

SSH hoạt động như thế nào?

2.2K 19 0
15

Một số bài tập về Lập Trình Shell

1.1K 0 4
3

Bắt đầu với Lập trình Shell

12.2K 5 0
8

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

3.6K 30 11
30

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

4.6K 3 10
8

shellについて再確認する

462 0 0
0

Tạo notification nhắc nhở uống nước trên Ubuntu

237 1 3
2

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

2.4K 3 0
5

introducing to tmuxinator

53 0 0
0

Introducing to zsh shell and auto-completions

220 0 0
0

Một vài lưu ý khi sử dụng Shell Script (phần 4)

324 2 0
1