Nguyễn Thị Kim Chi

@bkevil

Report

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

89 0 0
3

Tích hợp facebook comments plugin vào rails app

66 1 0
3

SanitizeHelper trong Rails

39 0 0
2

Tích hợp theme bất kỳ vào Rails

120 0 0
-2

Metaprogramming trong Ruby (tiếp)

70 0 0
1

Metaprogramming trong Ruby

97 0 0
1

AdminLTE template và ứng dụng trong Rails

511 2 0
1

Sử dụng Arrays trong Rails với PostgreSQL

36 0 0
1

Xây dựng load balancer

393 2 0
3

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

1.7K 0 0
0

Bảo mật với spring (Tiếp theo)

83 0 0
0

Bảo mật với spring

240 1 2
1

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

1.4K 0 0
4

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

614 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

423 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

46 0 0
0

Một số components nhỏ trong react-bootstrap

96 3 0
4

Sử dụng Popovers trong react-bootstrap

199 8 0
8

Sử dụng Modal trong react-bootstrap

442 6 0
6

Hướng dẫn sử dụng Navigation trong react-bootstrap

380 6 0
6