Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

12.4K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tăng tốc thử nghiệm Object Detection với MMDetection

1.4K 6 1
 • Avatar
15
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 3 - Self Supervised Representation Learning

1.1K 3 0
13
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

8.8K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 2 - Semi Supervised Learning

3.6K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình về Text-To-Speech (P2)

743 2 1
 • Avatar
10
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p4) - GlowTTS

666 0 0
4
Avatar

Hello world với Reinforcement Learning

823 3 0
14
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

679 5 4
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p3) - FastSpeech2

791 1 0
10
Avatar

Deformable DETR: Phương pháp tiếp cận end-to-end cho bài toán object detection

2.2K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

[Paper Explain][Face Anti-Spoofing phần 2] SGTD - Tận dụng thông tin không gian và thời gian cho bài toán Face Anti-spoofing

1.4K 7 0
16
Avatar

Đôi điều cơ bản về học tăng cường

3.6K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

2.8K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Paper Explain] Revisiting Skeleton-based Action Recognition - BKAI-NAVER Challenge 2022 Top1 Solution Baseline

1.7K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Đánh giá model trong Machine Learing

14.2K 4 0
10
Avatar

[Paper Explain] DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

227 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-To-Speech (p2) - FastSpeech

618 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

7.3K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Xây dựng pipeline học máy với FuseML

614 2 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.