OpenAI

OpenAI

Sort by: Newest posts
Avatar

Quá trình đạo tạo ChatGPT

160 0 0
2
Avatar

Microsoft Releases Visual ChatGPT

117 0 0
1
Avatar

[Research] - GPT-4 OpenAI Release - Có gì mới ?

168 0 0
1
Avatar

OpenAI GPT-3 Tản mạn câu chuyện và dự án December

20 0 0
0
Avatar

Một xu hướng mới về trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát hiện: Chinchilla (70B) vượt xa GPT-3 (175B) và Gopher (280B) về hiệu suất

188 0 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

ChatGPT-4 sẽ có 100 Nghìn tỷ tham số

249 0 0
1
Avatar

[Research Paper GPT-3] Large Language Models are Zero-Shot Reasoners

62 1 0
1
Avatar

[Small Project] - Chrome Extension - Chia sẻ cuộc hội thoại ChatGPT

107 0 0
2
Avatar

[Basic Dev] - Kết nối Telegram với ChatGPT OpenAI

244 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.