Optimization

Optimization

Sort by: Newest posts
Avatar

Query optimization techniques in SQL Server [2]: tips and tricks

26 0 0
0
Avatar

Query optimization techniques in SQL Server [1]: the basics

515 4 0
2
Avatar

003: JVM Code cache và Ahead of Time Compiler

775 2 0
12
Avatar

002: JVM Compiler với C1 Compiler và C2 Compiler

753 4 0
19
Avatar

001: WORA, JIT Compiler và -XX:+PrintCompilation

712 6 0
21
Avatar

008: Materialized view với PostgreSQL

800 1 1
 • Avatar
13
Avatar

007: Partitioning data với PostgreSQL P2

997 7 0
17
Avatar

006: Partitioning data với PostgreSQL P1

1.2K 13 0
22
Avatar

005: Hiểu về Join để tăng performance với PostgreSQL

2.3K 26 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Mysql issue: Too many connections

1.3K 6 0
10
Avatar

Tối ưu SQL - Subqueries Count Distinct (Phần 2)

756 5 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tối ưu SQL - Join - Where (Phần 1)

1.1K 11 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Caching đại pháp 3: Vấn đề và cách giải quyết

1.9K 28 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Performance Optimization 105: Database bottleneck - Đuổi bắt kẻ tội đồ

3.0K 30 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
67
Avatar

Performance Optimization 104: Trinh sát ứng dụng với monitoring

2.6K 39 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
84
Avatar

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

4.7K 116 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
229
Avatar

Speed Up Laravel Website

680 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

[iOS]: Tăng tốc với Xcode Behaviors

72 0 0
0
Avatar

iOS: Các tips để dễ dàng khắc khục crashes và bugs

126 0 0
1
Avatar

Tips tối ưu hiệu suất Laravel

1.3K 6 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.