Dung Nguyen Quang

@DungNq

Sử dụng Eloquent Model của Laravel một cách hiệu quả

SEO trong ứng dụng Single Page Application trên nền tảng AngularJS

Đào sâu Facade của laravel.

Giới thiệu qua về Splat Operator trong PHP

Magic method và Class aliases trong PHP

690 4 0
2

Bàn về Active Record

392 4 0
2

TÌm hiểu về JSON Web Token

1887 4 0
3

Tìm hiểu một vài khái niệm liên quan đến "mã hóa"

232 1 0
1

Tìm hiểu về pipe trong Angular 2

1097 2 0
0

Giới thiệu về laravel scout trong laravel 5.3

737 2 0
0

Testing with Mockery in Laravel

Tìm hiểu về OAuth 2.0 (part I)

2351 1 0
-1

Floating Point Rounding Error và câu chuyện của một game thủ Dota

Multiple authentication in Laravel 5.2

Tìm hiểu về Repository Pattern trong Laravel ( Part II )

3742 3 0
13

Tản mạn về Repository Design Pattern ( trong laravel )

1298 2 0
12

Tản mạn về API design

Tản mạn về scaling database

Tìm hiều về Lua và ứng dụng

782 0 0
0

7 Patterns to Refactor Fat ActiveRecord Models

223 5 0
2