distributed system

distributed system

Sort by: Newest posts
Avatar

2. Mục tiêu khi xây dựng hệ thống phân tán (P1)

197 0 0
1
Avatar

1. Tổng quan về hệ thống phân tán

602 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

4.3K 71 7
  • Avatar
  • Avatar
169
Avatar

[Distributed Systems] Phần 3: Mô hình State Machine trong Distributed Systems

400 1 0
4
Avatar

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

474 0 0
2
Avatar

[Distributed Systems] Phần 1: Tổng quan

1.7K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Introducing to Zipkin - Distribution Tracing

504 2 0
2
Avatar

Overview of CAP Theorem

216 0 0
2
Avatar

Đóng gói và phân phối thư viện qua Cocoapod

255 1 0
3
Avatar

Đồng bộ hóa đồng hồ thời gian, thuật toán Cristian và Berkeley

3.2K 1 0
5

distributed system


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.