distributed system

distributed system

Sort by: Newest posts
Avatar

Rate Limiter in System Design. Phần 2 - Các thuật toán thường được sử dụng

926 5 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

A note when I learn about gRPC

113 0 0
1
Avatar

Synchrony, Asynchrony và Partial Synchrony

43 0 0
1
Avatar

Đồng hồ Lamport

192 0 0
1
Avatar

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

1.8K 1 0
5
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

6.6K 88 7
  • Avatar
  • Avatar
219
Avatar

[Distributed Systems] Phần 3: Mô hình State Machine trong Distributed Systems

633 1 0
5
Avatar

[Distributed Systems] Phần 2: Bài toán đồng thuận trong Distributed Systems

814 0 0
4
Avatar

[Distributed Systems] Phần 1: Tổng quan

4.4K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Introducing to Zipkin - Distribution Tracing

1.3K 2 0
2
Avatar

Overview of CAP Theorem

311 0 0
2
Avatar

Đóng gói và phân phối thư viện qua Cocoapod

334 1 0
3
Avatar

Đồng bộ hóa đồng hồ thời gian, thuật toán Cristian và Berkeley

4.1K 2 0
5

distributed system


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.