K8s

K8s

Sort by: Newest posts
Avatar

[K8S] Phần 4 - Cài đặt Storage cho K8S dùng longhorn

507 3 0
6
Avatar

[K8S] Phần 3 - Cài đặt Storage cho K8S dùng NFS

612 2 1
  • Avatar
4
Avatar

[K8S] Phần 2 - Cài đặt Kubernetes Cluster và Rancher

1.3K 4 14
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu Kurbernetes NetworkPolicy

160 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Kubernetes

633 4 0
7
Avatar

Restrict network trong K8s với NetworkPolicy

273 1 0
6
Avatar

HPA là gì? Auto scaling pod bằng HPA và KEDA

553 1 0
2
Avatar

ETCD - Bộ não của Kubernetes và cách cài đặt cụm ETCD Cluster (High Availability)

503 1 4
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Knative là gì ?

331 1 0
2
Avatar

Tạo và sử dụng ConfigMaps trong Kubernetes

888 0 0
3
Avatar

Triển khai API Gateway lên Kubernetes với Kong API Gateway, Konga và PostgreSQL

2.0K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Xây dựng cụm Kubernetes High Availability với K3S và K3D

1.5K 5 0
5
Avatar

Các khái niệm và kiến ​​trúc của Kubernetes

1.0K 6 0
4
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 2): Minikube

1.5K 4 0
3
Avatar

[Kubernetes] - Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

308 0 0
1
Avatar

Kubernetes - deployment.yaml explained

212 1 0
5
Avatar

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

1.6K 2 0
8
Avatar

Thực hành K8S trên Google Cloud

374 0 1
  • Avatar
5
Avatar

Rancher 2.0 - K8S thật dễ dàng

4.5K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Hiểu cơ bản khái niệm Auto-scale của K8S

1.7K 1 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.