K8s

K8s

Sort by: Newest posts

Thực hành K8S trên Google Cloud

206 0 1
4

Rancher 2.0 - K8S thật dễ dàng

1.2K 1 2
4

Hiểu cơ bản khái niệm Auto-scale của K8S

380 0 0
5

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

1.2K 5 3
5

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 1)

2.0K 5 4
8

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

213 1 1
6

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

1.5K 3 1
5

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

2.2K 4 0
6

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

886 1 7
10

Giới thiệu về Kubernetes.

1.0K 7 1
10

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt Kubernetes

8.1K 2 0
2

Phần 2: Kiến trúc của Kubernetes

16.3K 10 1
12

Phần 1: Giới thiệu về Kubernetes

29.3K 23 1
12