K8s

K8s

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 2): Minikube

54 1 0
1

[Kubernetes] - Hướng dẫn cài đặt Private Docker Registry trên Kubernetes (k8s)

37 0 0
1

Kubernetes - deployment.yaml explained

159 1 0
5

Kubernetes best practices - Liveness và Readiness Health checks

1.0K 1 0
8

Thực hành K8S trên Google Cloud

245 0 1
5

Rancher 2.0 - K8S thật dễ dàng

1.8K 1 2
4

Hiểu cơ bản khái niệm Auto-scale của K8S

567 0 0
5

Lý thuyết | Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes, Các thành phần chính trong một Kubernetes Cluster và Các khái niệm cơ bản (Kèm video)

1.6K 6 3
6

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 1)

3.1K 5 4
8

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

262 1 1
6

Deploy ứng dụng đầu tiên của bạn lên Kubernetes

1.9K 4 2
5

Kubernetes - Các khái niệm cơ bản và cách khởi tạo một Kubernetes cluster

2.7K 6 0
6

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

1.1K 1 7
10

Giới thiệu về Kubernetes.

1.1K 7 1
10

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt Kubernetes

8.6K 2 0
2

Phần 2: Kiến trúc của Kubernetes

17.2K 10 1
13

Phần 1: Giới thiệu về Kubernetes

30.5K 25 1
13