High Performance

High Performance

Sort by: Newest posts

Performance Optimization 103: Nghệ thuật tìm kiếm bottleneck

537 17 5
50

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

1.1K 27 6
66

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

1.5K 59 13
110

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

5.5K 48 20
69

Tìm hiểu về Work From Home (WFH)

151 0 0
0

Tối ưu hoá hiệu năng Ruby

104 0 1
6

Gem counter_culture trong rails giúp việc counter cache và tính tổng giữa bảng liên kết

244 0 0
3

High Performance