Software development

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

62 0 0
4

Copy and paste developer

105 2 0
6

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

108 2 0
2

Design Patterns For Software Developments

101 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

75 0 0
1

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

145 0 0
0

Test Driven Development & Behavior Driven Development For Big Data in Scala

33 0 0
0

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

233 1 0
1

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

Agile Methodologies - Scrum

27 1 0
1

Importance of Agile testing

30 0 0
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

50 0 0
1

Cải thiện khả năng đọc code sẽ cải thiện khả năng viết code

236 0 0
3

Software Development Process Model - Part 2

68 0 0
0

Coding nhàm chán, trừ khi...

321 1 0
7

Software Development Process Model - Part 1

46 0 0
0

Công nghệ phần mềm hướng Agent

90 1 0
0

Hai hướng tiếp cận để học lập trình: Top-Down và Bottom-Up

Refactoring - How to do with Large Class?

Refactoring - Mở đầu

434 4 0
3

Software development