Linux

Linux

Sort by: Newest posts

Những lệnh command shell linux cơ bản có thể bạn chưa biết - Phần 1

36 1 0
1

Cách sử dụng lệnh SCP để truyền tệp an toàn

44 0 0
-1

Người ta làm cách nào để backup thường xuyên thư mục rất lớn?

1.5K 7 0
18

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

295 3 0
8

Một số câu lệnh để monitor Linux

329 3 0
6

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

106 0 0
2

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

1.4K 5 0
8

Cách cài đặt proxy server đơn giản với tinyproxy

272 0 0
2

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

166 4 0
12

Grep command trong linux

196 0 0
5

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

556 2 1
5

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

471 1 0
2

Giao tiếp giữa các tiến trình trong Linux (Phần 2): Sử dụng Share memory và Message Queue

563 2 0
2

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

137 2 0
5

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

2.1K 9 0
10

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

268 0 0
1

Tại sao ta thường không cần Antivirus trên Linux

379 0 0
5

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

105 0 0
2

Giao tiếp giữa các tiến trình trong Linux (Phần 1): Sử dụng Signal và Pipe

623 3 0
5

GIới thiệu về phần quyền User trong Linux

237 0 0
1