soft skills

soft skills

Sort by: Newest posts

Các kỹ năng mềm cần thiết cho Tester

54 0 0
1

Là một tester, bạn đã có những kỹ năng mềm này chưa? - Soft skill for tester

87 0 0
2

5 kỹ năng quan trọng hơn MEAN, MERN, ASP.NET core, PHP…

107 1 2
0

Những cá nhân ưu tú thì có một trái tim mạnh mẽ. Cách để có năng lực resilience (tinh thần thép) (Part 2 - End)

120 1 0
1

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

234 0 0
1

Những thứ mà bạn không được dạy ở trường đại học cho công việc lập trình đầu tiên của bạn

468 2 7
8

10 Kỹ năng cần để trở thành QA giỏi

137 2 0
2

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

655 3 1
6