soft skills

soft skills

Sort by: Newest posts
Avatar

Các bài viết ngắn - phần 1

175 3 0
4
Avatar

10 kỹ năng mềm cần thiết cho lập trình viên thành công

795 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Một vài tip nhỏ trong việc đặt câu hỏi

261 0 0
1
Avatar

Các kỹ năng mềm cần thiết cho Tester

423 0 0
1
Avatar

Là một tester, bạn đã có những kỹ năng mềm này chưa? - Soft skill for tester

442 0 0
2
Avatar

5 kỹ năng quan trọng hơn MEAN, MERN, ASP.NET core, PHP…

228 2 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Những cá nhân ưu tú thì có một trái tim mạnh mẽ. Cách để có năng lực resilience (tinh thần thép) (Part 2 - End)

416 1 0
1
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

927 0 0
1
Avatar

Những thứ mà bạn không được dạy ở trường đại học cho công việc lập trình đầu tiên của bạn

562 3 7
Avatar

10 Kỹ năng cần để trở thành QA giỏi

439 2 0
2
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

988 3 1
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.