CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts

Tích hợp CI/CD trong dự án python đơn giản

174 0 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

146 0 0
0

[Circle CI] Auto deploying ứng dụng web trên Heroku

79 0 0
1

[CircleCI] Running Your First Build

67 0 3
2

Docker image tagging strategy for deploying to production

207 8 0
8

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

105 0 0
6

Kuberbetes Basic

70 0 0
0

CircleCI Concept

115 0 0
1

Continuous Integration (CI) & UnitTest cách tích hợp trong Projects Android

347 2 1
5

Tích hợp CI/CD với Gitlab

1.7K 2 2
9

Giới thiệu CI và áp dụng thực tế tool Circle CI

225 2 0
1

Hướng dẫn tích hợp CI cùng phpcs vào project trên Github dễ dàng

454 2 4
12

CI/CD với Xcode Server 10

259 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P2)

335 3 0
7

Circle CI with ECS Fargate

626 7 2
10

Self-hosted Git and CI with Gitea and Drone CI

407 3 1
12

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes (P.2)

351 2 0
2

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P1)

1.6K 9 2
11