CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts
Avatar

Pulumi series - Bài 0 - Pulumi và infrasructure as Code

135 0 0
3
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Namespaces

378 38 0
43
Avatar

[K8S basic] Practice Test 01

478 35 0
41
Avatar

CI/CD - Continuous Integration Tools

1.1K 3 9
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

399 1 0
4
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

5.2K 39 19
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

378 0 0
1
Avatar

CI/CD - góc nhìn "nguyên thủy"

1.2K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Các bước khởi tạo CI/CD Pipleline với Amazon Web Services

458 0 0
0
Avatar

Cấu hình CI/CD với GitHub Actions & Docker

3.0K 14 0
14
Avatar

Tìm hiểu CI/CD với CircleCi + Docker

2.1K 11 0
7
Avatar

Các bước khởi tạo CI/CD Pipleline với Google Cloud Services

571 0 0
1
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

2.8K 4 1
  • Avatar
6
Avatar

15 phút tìm hiểu CD - Continuous Delivery - Chuyển giao liên tục

808 0 0
0
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

1.1K 0 0
1
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Tạo một workflow bằng git actions

1.8K 0 0
2
Avatar

What is CI/CD?

381 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về tool CircleCI

2.2K 1 0
3
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 3): Trigger một work flow

1.5K 3 0
3
Avatar

15 phút tìm hiểu CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục

879 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.