CI/CD

CI/CD

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

GitlabCI và tuyệt thế võ học tối ưu pipeline

2.4K 26 8
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

Triển khai tự động ứng dụng trên VPS với GitOps bằng Docker, Portainer và Github Action

320 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Phần II: Cấu hình Server và triển khai Gitlab CI để tự động hóa deploy code lên Elastic Beanstalk và S3

637 2 0
7
Avatar

[DevOps] Triển khai GitOps CI/CD trên Docker với Portainer

934 6 0
9
Avatar

Chất lượng mã và quản lý mã: Cách viết mã sạch, kiểm tra, sửa lỗi và duy trì mã

427 2 0
3
Avatar

CI/CD - GitHub Actions và các kiến thức cơ bản

4.8K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Setup CI/CD with Gitlab, Spring Boot and Docker

3.0K 20 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3) Làm thế nào để có thể auto deploy project Laravel

262 2 1
 • Avatar
3
Avatar

CI/CD cho Mobile App | Auto build Mobile App bằng CodeMagic ✨

1.4K 1 0
7
Avatar

Pulumi series - Bài 0 - Pulumi và infrasructure as Code

519 0 0
4
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Namespaces

1.9K 39 0
50
Avatar

[K8S basic] Practice Test 01

1.4K 35 0
45
Avatar

CI/CD - Continuous Integration Tools

2.8K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

2.5K 2 0
6
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

14.1K 45 21
 • Avatar
 • Avatar
74
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

812 0 0
2
Avatar

CI/CD - góc nhìn "nguyên thủy"

1.5K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Các bước khởi tạo CI/CD Pipleline với Amazon Web Services

1.1K 0 0
0
Avatar

Cấu hình CI/CD với GitHub Actions & Docker

6.6K 17 0
16
Avatar

Tìm hiểu CI/CD với CircleCi + Docker

3.2K 13 0
10
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí