CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts

Tích hợp CI/CD trong dự án python đơn giản

98 0 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

64 0 0
0

[Circle CI] Auto deploying ứng dụng web trên Heroku

45 0 0
1

[CircleCI] Running Your First Build

49 0 3
2

Docker image tagging strategy for deploying to production

182 8 0
8

Setup CI/CD với circle CI cho smart contract

91 0 0
6

Kuberbetes Basic

57 0 0
0

CircleCI Concept

56 0 0
1

Continuous Integration (CI) & UnitTest cách tích hợp trong Projects Android

275 2 1
5

Tích hợp CI/CD với Gitlab

998 2 2
7

Giới thiệu CI và áp dụng thực tế tool Circle CI

186 2 0
1

Hướng dẫn tích hợp CI cùng phpcs vào project trên Github dễ dàng

403 2 2
11

CI/CD với Xcode Server 10

220 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P2)

306 3 0
7

Circle CI with ECS Fargate

563 7 2
10

Self-hosted Git and CI with Gitea and Drone CI

378 3 1
12

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes (P.2)

323 2 0
2

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P1)

1.3K 9 2
11