CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts

What is CI/CD?

131 0 0
2

Tìm hiểu về tool CircleCI

408 1 0
2

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Trigger một work flow

420 2 0
2

15 phút tìm hiểu CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục

301 0 0
2

Những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu với CircleCI

508 1 0
2

CI/CD cho ứng dụng Node.js với Github Action

371 0 0
2

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

645 2 0
4

[Dịch] Tích hợp CI/CD cho một dự án Flutter với Github Actions

446 1 0
0

Setup Jenkins server cho Xcode project

102 0 0
2

Nhập môn CICD với Gitlab

6.8K 29 19
51

Thử áp dụng CI/CD cho dự án NodeJS với TravisCI, Heroku

1.2K 2 1
3

Superblocks Platform Giải Pháp CI/CD Cho Smart Contract

122 0 0
4

Phát triển phần mềm bớt "nông dân" với CI/CD?

1.5K 0 0
1

CI/CD How to install Jenkins on AWS EC2 Linux

340 0 0
2

Giới thiệu tổng quan về CI

668 0 1
5

Tích hợp CI/CD trong dự án python đơn giản

414 1 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

4.4K 3 0
1

[Circle CI] Automatic web application deployment on Heroku

259 0 0
1

[CircleCI] Running Your First Build

354 0 3
2

Docker image tagging strategy for deploying to production

308 8 0
8