CI/CD

Giới thiệu CI và áp dụng thực tế tool Circle CI

89 1 0
1

Installation and Configuration Jenkins to build Android app (Phần 1 - Installation)

88 0 1
2

Hướng dẫn tích hợp CI cùng phpcs vào project trên Github dễ dàng

159 2 2
10

CI/CD với Xcode Server 10

81 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P2)

202 3 0
5

Circle CI with ECS Fargate

294 5 2
9

Self-hosted Git and CI with Gitea and Drone CI

250 3 1
12

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes (P.2)

131 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P1)

495 6 0
9