CI/CD

Hướng dẫn tích hợp CI cùng phpcs vào project trên Github dễ dàng

107 2 2
10

CI/CD với Xcode Server 10

51 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P2)

170 3 0
5

Circle CI with ECS Fargate

251 5 2
9

Self-hosted Git and CI with Gitea and Drone CI

200 2 1
12

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes (P.2)

90 0 0
1

Áp dụng CI/CD vào project của bạn (P1)

336 6 0
9