CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

175 0 0
1
Avatar

CI/CD - góc nhìn "nguyên thủy"

1.1K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Các bước khởi tạo CI/CD Pipleline với Amazon Web Services

150 0 0
0
Avatar

Cấu hình CI/CD với GitHub Actions & Docker

1.3K 13 0
11
Avatar

Tìm hiểu CI/CD với CircleCi + Docker

1.4K 10 0
5
Avatar

Các bước khởi tạo CI/CD Pipleline với Google Cloud Services

222 0 0
1
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

971 2 1
  • Avatar
4
Avatar

15 phút tìm hiểu CD - Continuous Delivery - Chuyển giao liên tục

351 0 0
0
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

602 0 0
1
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Tạo một workflow bằng git actions

897 0 0
2
Avatar

What is CI/CD?

191 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về tool CircleCI

1.1K 1 0
2
Avatar

Cấu hình CI/CD với Github (phần 3): Trigger một work flow

975 3 0
2
Avatar

15 phút tìm hiểu CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục

438 0 0
2
Avatar

Những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu với CircleCI

1.2K 1 1
  • Avatar
6
Avatar

CI/CD cho ứng dụng Node.js với Github Action

993 0 0
2
Avatar

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

1.4K 4 0
11
Avatar

Setup Jenkins server cho Xcode project

333 1 0
2
Avatar

Nhập môn CICD với Gitlab

17.4K 51 21
  • Avatar
  • Avatar
88
Avatar

Thử áp dụng CI/CD cho dự án NodeJS với TravisCI, Heroku

1.7K 2 1
  • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.