CI/CD

CI/CD

Sort by: Newest posts

15 phút tìm hiểu CD - Continuous Delivery - Chuyển giao liên tục

40 0 0
0

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

150 0 0
1

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Tạo một workflow bằng git actions

115 0 0
2

What is CI/CD?

143 0 0
2

Tìm hiểu về tool CircleCI

509 1 0
2

Cấu hình CI/CD với Github (phần 3): Trigger một work flow

507 2 0
2

15 phút tìm hiểu CI - Continuous Integration - Tích hợp liên tục

323 0 0
2

Những gì bạn cần biết trước khi bắt đầu với CircleCI

663 1 0
2

CI/CD cho ứng dụng Node.js với Github Action

490 0 0
2

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

827 2 0
6

Setup Jenkins server cho Xcode project

140 0 0
2

Nhập môn CICD với Gitlab

8.5K 36 20
63

Thử áp dụng CI/CD cho dự án NodeJS với TravisCI, Heroku

1.3K 2 1
3

Superblocks Platform Giải Pháp CI/CD Cho Smart Contract

137 0 0
4

Phát triển phần mềm bớt "nông dân" với CI/CD?

1.6K 0 0
1

CI/CD How to install Jenkins on AWS EC2 Linux

392 1 0
2

Giới thiệu tổng quan về CI

698 0 1
5

Tích hợp CI/CD trong dự án python đơn giản

444 1 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

5.8K 4 0
2

[Circle CI] Automatic web application deployment on Heroku

286 0 0
1