Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

AgileWorkflow - Phần 1: Khởi tạo

514 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về eXtreme Programming và chút ý kiến cá nhân của mình

363 0 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Kết nối với nhau bằng Pair Programming

682 6 0
14
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

942 6 0
10
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

125 0 0
3
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

134 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

158 0 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 3)

91 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

709 0 0
1
Avatar

Tổng quan mô hình phát triển Agile

568 0 0
1
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

117 2 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

222 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

430 1 0
3
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

86 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

301 1 0
1
Avatar

Scrum là gì?

202 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

116 2 0
1
Avatar

Agile software development (Phần 2)

177 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

331 3 0
7
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

215 2 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.