Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

53 0 0
2

Agile Testing: Vai trò của QA trong Agile

18 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 2 - GIới thiệu về Team Agile (1)

22 0 0
0

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (2)

147 1 0
2

Những khái niệm cơ bản về Scum

60 1 2
4

How AI is set to disrupt the workflow management space?

17 1 1
1

18 công cụ quản lý dự án theo Agile mà bạn nên biết

320 0 2
1

【Phần I - Nhập môn Agile】Chương 1- Cái nhìn khái quát về Agile (1)

96 1 0
0

Các khái niệm quan trọng trong Agile, Scrum

53 0 0
0

Tìm hiểu về Agile và Scrum

117 0 0
1

Sơ lược về phương pháp Agile

255 3 0
1

Agile for newbies (Part 3) - Principles of Scrum Sprint Planning

25 0 0
0

Tổng quan về Agile - Phần 2

92 0 3
10

Agile for newbies (Part 2) - Demystifying the Scrum Team Roles

37 0 0
1

Tổng quan về Agile - Phần 1

323 1 3
9

Cơ bản nhất về Agile và Scrum

406 0 0
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

468 4 0
5

Understanding Software Requirements

130 0 0
2

Agile Testing - Workproducts & Kanban

77 0 0
0

Devops Vs Agile: What's the difference?

57 0 0
0