Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

103 1 0
4
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

106 0 0
3
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

80 0 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

63 0 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 3)

43 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

159 0 0
1
Avatar

Tổng quan mô hình phát triển Agile

164 0 0
1
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

66 1 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

167 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

190 1 0
2
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

51 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

140 0 0
0
Avatar

Scrum là gì?

131 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

83 1 0
1
Avatar

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

577 4 0
1
Avatar

Agile software development (Phần 2)

137 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

170 3 0
7
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

156 1 0
2
Avatar

Agile Retrospective

88 0 0
1
Avatar

Chuyện thay đổi

291 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.