Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Loại bài về Scrum kì 3

24 0 0
1

Tổng quan về Agile - Scrum

58 0 0
0

Scrum là gì?

88 1 0
1

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

64 1 0
1

Project Management ( Quản Lý Dự Án) dành cho những người mới bắt đầu! (Phần 1)

128 3 0
0

Agile software development (Phần 2)

83 0 0
0

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

94 3 0
6

Loạt bài về Scrum (kì 1)

72 1 0
2

Agile Retrospective

35 0 0
1

Chuyện thay đổi

262 1 4
5

Tôi trên con đường nỗ lực trở thành Agile Leader - Phần I

435 3 0
2

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

143 0 0
2

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

2.0K 4 6
14

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

213 1 0
1

Tổng quan về Agile Testing

92 1 0
2

Agile Vs Scrum: Know the Difference

113 0 1
2

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

408 4 0
6

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

598 1 0
4

Tìm hiểu khái quát về Agile Testing

155 0 0
0

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy trong Agile

87 0 1
0