Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Mô hình phát triển phần mềm: Agile

313 3 0
3

Chuyện thay đổi

202 0 4
4

Tôi trên con đường nỗ lực trở thành Agile Leader - Phần I

326 3 0
1

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

96 0 0
1

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

1.9K 4 6
13

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

137 1 0
0

Tổng quan về Agile Testing

84 1 0
1

Agile Vs Scrum: Know the Difference

95 0 1
1

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

391 4 0
6

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

355 1 0
4

Tìm hiểu khái quát về Agile Testing

114 0 0
0

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy trong Agile

71 0 1
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

208 0 0
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

619 2 0
0

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

88 0 0
0

Agile Testing là gì?

579 1 0
3

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

273 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

434 1 0
2

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

600 2 0
1