Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Một nhà phân tích nghiệp vụ có thể trở thành một Agile Business Analyst hay không?

66 0 0
2
Avatar

Quản lý dự án theo Agile và Scrum bằng các công cụ AI

472 4 0
5
Avatar

11 Kỹ thuật thu thập yêu cầu cho Agile Product Teams

149 1 0
1
Avatar

Khi các practice Agile bị hiểu sai

212 1 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Những công việc cụ thể mà một CM cần làm trong quy trình phát triển dự án

206 2 0
2
Avatar

CM (Configuration Management Engineer) là ai? Có vai trò gì trong quy trình phát triển của một dự án?

514 1 0
1
Avatar

Một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến

281 6 0
8
Avatar

[PMStarter] Họp Retrospective với phương pháp Mad / Sad / Glad

375 1 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Một số framework và mô hình phát triển phần mềm Scrum-based dành cho dụ án/phần mềm đông thành viên

578 2 0
1
Avatar

Daily Meeting thế nào là hiệu quả?

1.6K 2 0
7
Avatar

AgileWorkflow - Phần 1: Khởi tạo

741 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về eXtreme Programming và chút ý kiến cá nhân của mình

580 0 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Kết nối với nhau bằng Pair Programming

1.0K 6 0
15
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

1.2K 7 1
  • Avatar
14
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

160 0 0
3
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

237 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

355 1 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 3)

228 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

2.1K 1 0
2
Avatar

Tổng quan mô hình phát triển Agile

1.4K 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.