Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số framework và mô hình phát triển phần mềm Scrum-based dành cho dụ án/phần mềm đông thành viên

138 1 0
0
Avatar

Daily Meeting thế nào là hiệu quả?

735 2 0
7
Avatar

AgileWorkflow - Phần 1: Khởi tạo

683 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Giới thiệu về eXtreme Programming và chút ý kiến cá nhân của mình

433 0 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Kết nối với nhau bằng Pair Programming

895 6 0
15
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

1.0K 6 0
12
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

138 0 0
3
Avatar

Agile software development (Phần 4) - Các nguyên tắc, quy trình để thực hành Agile Testing

174 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile - Phần 2

200 1 0
0
Avatar

Agile software development (Phần 3)

148 0 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

1.2K 0 0
2
Avatar

Tổng quan mô hình phát triển Agile

913 2 0
1
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

189 2 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

259 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

1.0K 1 0
3
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

114 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

420 1 0
1
Avatar

Scrum là gì?

218 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu 12 nguyên tắc của Agile

149 3 0
1
Avatar

Agile software development (Phần 2)

207 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.