Agile

Agile

Sort by: Newest posts

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

57 0 0
1

Pair Programing - Một trong những kỹ thuật phát triển phần mềm thượng thừa nên biết.

1.9K 4 6
13

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

88 1 0
0

Tổng quan về Agile Testing

69 1 0
1

Agile Vs Scrum: Know the Difference

75 0 1
0

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

381 4 0
5

Agile vs Waterfall - Sự khác biệt giữa hai mô hình phát triển

190 0 0
3

Tìm hiểu khái quát về Agile Testing

77 0 0
0

Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy trong Agile

63 0 1
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần III)

163 0 0
0

Một số các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn về Agile ? (Phần II)

488 1 0
0

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

79 0 0
0

Agile Testing là gì?

304 1 0
3

Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

1.0K 6 0
4

Tại sao không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

234 1 0
3

Tìm hiểu về Kanban trong 10 phút

301 1 0
2

4 giá trị cốt lõi và 12 quy tắc của Agile

426 2 0
1

Shuhari Phần 2 - Hành trình đi đến bản chất của trái tim Agile

136 1 2
3

Shuhari Phần 1 - Con đường người Nhật Mastery

245 2 0
2

Một bản tóm tắt khá hay về Lean, Agile, Scrum

500 4 0
3