unicorn

unicorn

Sort by: Newest posts

Puma và Unicorn đâu là app server tốt hơn?

246 2 2
6

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

770 1 0
4

[AWS] Deploy App Angular 5 + Rails API lên AWS sử dụng Unicorn và Nginx

731 4 0
9

Write Linux Init Script

812 1 0
4

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

477 0 0
2

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

614 16 0
8

Deploy Rails App to Staging with Unicorn & Nginx & switch HTTP + HTTPS

380 8 2
5

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

1.0K 5 0
5

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

1.1K 1 0
1