unicorn

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

37 0 0
2

[AWS] Deploy App Angular 5 + Rails API lên AWS sử dụng Unicorn và Nginx

335 3 0
6

Write Linux Init Script

313 0 0
2

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

125 0 0
1

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

313 13 0
6

Deploy Rails App to Staging with Unicorn & Nginx & switch HTTP + HTTPS

239 7 2
5

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

619 3 0
2

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

944 2 0
0