Nguyen Thanh Tung B

@nguyen.thanh.tungb

Report

Lập lịch không dùng crontab cho Rails app trên Heroku

138 4 1
6

Ruby hijacking

43 0 0
2

Learn sed (part 2)

37 0 0
1

Learn sed

116 5 0
2

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part3)

65 1 0
3

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part2)

19 0 0
1

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part1)

95 0 0
1

Một số tính năng hữu ích trong ruby

157 1 0
2

Iterator in javascript

275 0 0
0

Currying in Javascript

393 0 0
1

Sử dụng Command Line API của DevTool để phát triển và debug

117 0 0
0

Performance in javascript

328 2 0
1

Generator trong Javasccript

934 2 3
6

Xử lí không đồng bộ trong javascript

5K 1 0
4

What is this

58 0 0
0

Meta programming in Javascript

210 2 0
3

Những tính năng của ECMAScript 6

228 2 0
1

Function trong javascript

1.5K 2 0
2

Javascript - the bad part (continue)

315 5 0
1

Javascript - the bad part

687 8 0
3