Nguyen Thanh Tung B

@nguyen.thanh.tungb

Ruby hijacking

30 0 0
2

Learn sed (part 2)

32 0 0
1

Learn sed

107 5 0
2

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part3)

49 1 0
3

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part2)

13 0 0
1

Threads, Processes, Parallel Programing in Ruby (part1)

62 0 0
1

Một số tính năng hữu ích trong ruby

135 1 0
2

Iterator in javascript

196 0 0
0

Currying in Javascript

308 0 0
0

Sử dụng Command Line API của DevTool để phát triển và debug

110 0 0
0

Performance in javascript

288 1 0
0

Generator trong Javasccript

709 2 3
3

Xử lí không đồng bộ trong javascript

4357 0 0
3

What is this

55 0 0
0

Meta programming in Javascript

201 2 0
3

Những tính năng của ECMAScript 6

222 2 0
1

Function trong javascript

1266 2 0
2

Javascript - the bad part (continue)

315 5 0
1

Javascript - the bad part

682 8 0
3

Tìm hiểu về Grunt

2754 1 0
1