Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Hadoop

23 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

22 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

30 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive

55 1 0
6

Các loại dữ liệu trong Hive

27 0 0
0

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

255 0 0
0

Hướng dẫn cài đặt Hive

201 0 0
3

Giới thiệu về Hive

492 0 0
2

Apache Flink - Quick guide (Phần 1)

147 1 0
2

Hadoop và Spark Big data framework nào tốt nhất cho bạn

517 1 0
2

Data Warehousing là gì? Các kiểu (types) , định nghĩa và ví dụ

1.1K 1 0
-1

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Big Data testing

377 0 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

91 2 0
0

BigData Challegens - Part 2

469 2 0
1

Time-Series Data

2.1K 6 0
10

Hướng dẫn cài đặt Hadoop 3.1.1 trên HĐH Centos 7

535 1 0
1

Big Data challenges - Part 1

857 0 0
1

PageRank của Google

428 5 0
5

Đương đầu với vấn đề dữ liệu quá lớn trong Rails!!

150 1 2
1

Big Data and how it can influence decisions

122 0 0
1