Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

86 0 0
0
Avatar

Cassandra - Data Mode

79 0 0
1
Avatar

Khám phá từng ngõ ngách Apache Druid - Phần 1

301 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Apache Presto và những connectors thông dụng

68 0 0
2
Avatar

Apache Presto - MySQL Connector

62 0 0
2
Avatar

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 2)

338 1 0
2
Avatar

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 1)

633 1 0
2
Avatar

Cài đặt Apache Spark cho Ubuntu

583 0 0
1
Avatar

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

210 0 0
2
Avatar

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

635 1 0
3
Avatar

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

397 1 0
6
Avatar

Các câu quiz, test về Hive

67 0 0
2
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

121 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

150 0 0
0
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

579 0 0
4
Avatar

HiveQL trong Hive (phần 1)

253 0 0
2
Avatar

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

656 0 0
2
Avatar

View và Index trong Hive

253 0 0
2
Avatar

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

199 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

81 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.