Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

37 0 0
0

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

62 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

406 0 0
4

HiveQL trong Hive (phần 1)

62 0 0
2

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

341 0 0
2

OLTP - OLAP - Data warehouse - ETL

53 1 0
0

View và Index trong Hive

94 0 0
2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

67 0 0
2

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

38 0 0
1

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

75 0 0
2

Phân vùng trong Hive

82 0 0
0

Tìm hiểu về Hadoop

383 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

77 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

161 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive

132 1 0
6

Các loại dữ liệu trong Hive

138 0 0
0

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

1.8K 0 0
0

Hướng dẫn cài đặt Hive

700 0 0
3

Giới thiệu về Hive

1.6K 0 0
2

Apache Flink - Quick guide (Phần 1)

666 2 0
2