Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts
Avatar

Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink

1.0K 4 0
4
Avatar

Spark - Distributed ML model with Pandas UDFs

516 3 0
7
Avatar

Tổng hợp bài viết giới thiệu về Hadoop và Spark thông qua khái niệm cơ bản và thực hành

1.2K 4 0
7
Avatar

[Phần 1] Aerospike bạn đã biết gì chưa?

1.8K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Apache Kafka - Producer - Gửi message đến Kafka bằng kafka-python

1.5K 0 0
0
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

3.0K 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Cassandra - Data Mode

235 0 0
1
Avatar

Khám phá từng ngõ ngách Apache Druid - Phần 1

1.3K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Apache Presto và những connectors thông dụng

175 0 0
2
Avatar

Apache Presto - MySQL Connector

160 0 0
2
Avatar

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

395 0 0
2
Avatar

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

1.6K 1 0
3
Avatar

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

1.0K 1 0
6
Avatar

Các câu quiz, test về Hive

163 0 0
2
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

340 0 0
0
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

425 1 0
0
Avatar

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

750 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

HiveQL trong Hive (phần 1)

669 0 0
2
Avatar

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

934 0 0
2
Avatar

View và Index trong Hive

519 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.