Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

29 0 0
2

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

165 1 0
3

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

105 1 0
5

Các câu quiz, test về Hive

42 0 0
2

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

64 0 0
0

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

88 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

458 0 0
4

HiveQL trong Hive (phần 1)

105 0 0
2

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

438 0 0
2

View và Index trong Hive

140 0 0
2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

102 0 0
2

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

49 0 0
1

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

107 0 0
2

Phân vùng trong Hive

115 0 0
0

Tìm hiểu về Hadoop

809 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

99 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

234 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive

191 1 0
6

Các loại dữ liệu trong Hive

176 0 0
0

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

2.4K 0 0
0