Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Apache Presto - MySQL Connector

19 0 0
2

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 2)

146 0 0
2

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 1)

109 1 0
2

Cài đặt Apache Spark cho Ubuntu

111 0 0
1

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

107 0 0
2

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

336 1 0
3

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

170 2 0
6

Các câu quiz, test về Hive

52 0 0
2

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

75 0 0
0

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

99 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

489 0 0
4

HiveQL trong Hive (phần 1)

133 0 0
2

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

513 0 0
2

View và Index trong Hive

167 0 0
2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

130 0 0
2

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

51 0 0
1

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

135 0 0
2

Phân vùng trong Hive

143 0 0
0

Tìm hiểu về Hadoop

1.1K 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

105 0 0
1