Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

264 0 0
1

OLTP - OLAP - Data warehouse - ETL

11 0 0
0

View và Index trong Hive

55 0 0
2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

49 0 0
2

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

31 0 0
1

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

52 0 0
2

Phân vùng trong Hive

61 0 0
0

Tìm hiểu về Hadoop

195 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

66 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

117 0 0
1

Cách thao tác với Database trong Hive

97 1 0
6

Các loại dữ liệu trong Hive

111 0 0
0

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

1.3K 0 0
0

Hướng dẫn cài đặt Hive

597 0 0
3

Giới thiệu về Hive

1.2K 0 0
2

Apache Flink - Quick guide (Phần 1)

498 2 0
2

Hadoop và Spark Big data framework nào tốt nhất cho bạn

1.1K 1 0
2

Data Warehousing là gì? Các kiểu (types) , định nghĩa và ví dụ

3.6K 1 1
0

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Big Data testing

460 0 0
1

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

111 2 0
0