Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts

Cassandra - Data Mode

52 0 0
1

Khám phá từng ngõ ngách Apache Druid - Phần 1

201 0 1
2

Apache Presto và những connectors thông dụng

39 0 0
2

Apache Presto - MySQL Connector

50 0 0
2

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 2)

255 0 0
2

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 1)

337 1 0
2

Cài đặt Apache Spark cho Ubuntu

335 0 0
1

Apache Presto - Hướng dẫn cài đặt

156 0 0
2

Apache Presto - Giới thiệu tổng quan và kiến trúc của Apache Presto

483 1 0
3

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

259 2 0
6

Các câu quiz, test về Hive

59 0 0
2

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 2)

93 0 0
0

Các câu hỏi phỏng vấn Hive (part 1)

123 0 0
0

Phân loại người dùng spam rất là dễ ?

528 0 0
4

HiveQL trong Hive (phần 1)

193 0 0
2

Data Warehouse - hạt nhân trong khai thác dữ liệu kỷ nguyên 4.0

580 0 0
2

View và Index trong Hive

215 0 0
2

Các hàm tích hợp trong Hive (Built-in Functions)

168 0 1
2

Các toán tử tích hợp trong Hive (Built-in Operators)

63 0 0
1

Introduction to BIG DATA: What is, Types, Characteristics & Example

162 0 0
2