Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts
Avatar

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

7.0K 1 0
1
Avatar

Thể hiện các mô hình thiết kế bằng ngôn ngữ PlanUML

885 3 1
 • Avatar
-2
Avatar

[Thị trường Nhật Bản] Phát triển Offshore và Vị trí BrSE

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

3.5K 7 1
 • Avatar
7
Avatar

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

2.4K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Kết hợp CLI trong quản lý công việc

3.5K 12 0
13
Avatar

Hiểu Người Nhật - Hiểu Khách Hàng Nhật (phần 2)

1.1K 3 0
8
Avatar

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

2.2K 4 0
3
Avatar

6 điều rút ra khi làm việc ở dự án lớn

7.9K 110 10
 • Avatar
 • Avatar
151
Avatar

Project Facilitation

729 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

3.7K 7 1
 • Avatar
5
Avatar

Hiểu Người Nhật - Hiểu Khách Hàng Nhật (phần 1)

2.1K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Mười qui tắc vàng trong quản trị rủi ro dự án

1.3K 0 0
0
Avatar

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

13.3K 2 1
 • Avatar
0
Avatar

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.7K 21 0
16
Avatar

The mythical man-month

2.5K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

614 1 0
0
Avatar

Cấu trúc tổ chức kiểu Matrix (Lợi điểm của Strong Matrix)

4.5K 0 0
1
Avatar

Quản lý giao tiếp trong dự án (Project communication management)

3.5K 3 0
4
Avatar

Áp dụng Gantt Chart trong quản lí thời gian hiệu quả

18.0K 2 0
2

Project Management


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.