Project Management

Project Management

Sort by: Newest posts

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

1.7K 4 0
3

6 điều rút ra khi làm việc ở dự án lớn

6.6K 98 9
138

Project Facilitation

561 0 1
0

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

2.8K 6 1
4

Hiểu Người Nhật - Hiểu Khách Hàng Nhật (phần 1)

1.6K 10 1
7

Mười qui tắc vàng trong quản trị rủi ro dự án

1.1K 0 0
0

Quản lý các bên liên quan trong dự án (Project Stakeholder Management)

8.1K 2 1
0

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.2K 18 0
15

The mythical man-month

2.2K 16 2
11

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

458 1 0
0

Cấu trúc tổ chức kiểu Matrix (Lợi điểm của Strong Matrix)

3.1K 0 0
1

Quản lý giao tiếp trong dự án (Project communication management)

1.9K 2 0
2

Áp dụng Gantt Chart trong quản lí thời gian hiệu quả

15.5K 2 0
2

Project Management