Nguyễn Văn Mạnh

@manhnv118

Tạo file PDF trong Java, sử dụng Flying Saucer và Thymeleaf

41 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

191 1 0
3

Đăng ký domain miễn phí và cấu hình cho các website trên VPS

Jenkins Pipeline for beginners

593 7 0
5

Groovy và sự khác biệt với Java

241 1 0
0

Single Page Application Concept Với Simple Demo (no framework)

702 4 0
4

Yii framework - Tìm hiểu cấu trúc và chạy thử với basic application

526 1 0
0

Migration data với Flyway sử dụng Maven cho multiple database servers

226 0 0
0

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

Implement OpenID Login with Docomo OpenID Provider

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction