Nguyễn Văn Mạnh

@manhnv118

Report

Simple demo về kiến trúc CQRS với Spring Boot

445 3 0
3

Xây dựng RESTful Web Service trong Java với Dropwizard framework

703 1 1
3

Tạo file PDF trong Java, sử dụng Flying Saucer và Thymeleaf

170 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

596 1 0
4

Đăng ký domain miễn phí và cấu hình cho các website trên VPS

957 7 3
9

Jenkins Pipeline for beginners

1.3K 9 2
8

Groovy và sự khác biệt với Java

1.1K 1 2
0

Single Page Application Concept Với Simple Demo (no framework)

1.1K 5 0
4

Yii framework - Tìm hiểu cấu trúc và chạy thử với basic application

1.5K 2 1
1

Migration data với Flyway sử dụng Maven cho multiple database servers

671 3 1
3

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

1.2K 1 3
4

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

1.4K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

948 1 3
1

Implement OpenID Login with Docomo OpenID Provider

282 0 1
2

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

1.3K 6 1
2