Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

193 3 1
  • Avatar
4
Avatar

[K8S] Phần 15 - Triển khai ứng dụng NodeJS lên K8S

790 5 1
  • Avatar
8
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

252 0 0
1
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

1.6K 2 1
  • Avatar
5
Avatar

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

2.9K 8 5
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Lập Trình Jenkins là gì

465 0 0
0
Avatar

Di chuyển Jenkins sang server mới

135 0 0
0
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.6K 4 0
2
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

386 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

2.5K 2 0
5
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

2.2K 3 0
2
Avatar

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

777 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Jenkins configuration with Maven and GitHub

272 1 0
1
Avatar

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

537 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

12.5K 7 0
3
Avatar

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

484 0 0
2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

759 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.7K 4 0
2
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

7.2K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

10.2K 7 10
  • Avatar
  • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.