Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

135 0 0
2

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

31 0 0
1

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

1.0K 2 0
4

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

737 1 0
1

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

200 0 1
1

Jenkins configuration with Maven and GitHub

44 1 0
1

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

129 0 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

908 1 0
0

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

199 0 0
2

Build Jenkins, dockers, rails project

552 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.1K 3 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

3.7K 10 2
8

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

7.6K 5 10
10

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

2.7K 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

1.0K 5 2
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

12.3K 4 12
9

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

262 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

17.7K 13 2
15

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

1.8K 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

6.1K 7 0
3