Jenkins

Build Jenkins, dockers, rails project

95 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

414 2 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

588 7 0
5

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

CI/CD with Jenkins (P2)

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

124 0 0
3

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

628 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

1155 2 0
2

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

Hướng dẫn viết plugin cơ bản cho jenkins trên OSX

144 0 0
1

Jenkins - Install & Security

Giới thiệu về Jenkins: Một Open Source Continuous Integration Server