Jenkins

Build Jenkins, dockers, rails project

133 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

584 2 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

752 8 0
6

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

2485 3 9
6

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

789 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

416 1 1
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

4197 2 11
6

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

149 0 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

4867 5 1
5

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

800 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

1677 3 0
2

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

1096 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

719 1 3
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

1016 6 1
2

Hướng dẫn viết plugin cơ bản cho jenkins trên OSX

166 0 0
1

Jenkins - Install & Security

444 0 1
0

Giới thiệu về Jenkins: Một Open Source Continuous Integration Server

6668 1 3
2