Jenkins

Sort by: Newest posts

Installation and Configuration Jenkins to build Android app (Phần 1 - Installation)

91 0 1
2

Build Jenkins, dockers, rails project

319 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

1.3K 3 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

1.7K 10 2
8

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

4.6K 3 10
8

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

1.5K 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

673 1 1
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

7.8K 3 12
7

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

192 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

9.6K 9 1
8

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

1.2K 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

3.4K 5 0
2

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

1.6K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.1K 1 5
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

1.6K 6 1
2

Hướng dẫn viết plugin cơ bản cho jenkins trên OSX

227 0 0
1

Jenkins - Install & Security

530 0 1
0

Giới thiệu về Jenkins: Một Open Source Continuous Integration Server

8.7K 2 3
2