Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

76 0 1
1

Jenkins configuration with Maven and GitHub

19 1 0
1

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

59 0 0
1

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

271 0 0
0

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

138 0 0
2

Build Jenkins, dockers, rails project

511 0 0
3

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

1.9K 3 0
2

Jenkins Pipeline for beginners

3.3K 10 2
8

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

6.9K 4 10
9

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

2.5K 1 3
4

CI/CD with Jenkins (P2)

917 5 2
1

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

11.3K 4 12
9

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

243 1 0
4

Continuous Integration with Jenkins - Bài 1: Giới thiệu về CI và Jenkins

16.1K 12 1
14

Build Và Deploy app iOS tự động sử dụng Jenkins

1.6K 1 0
2

CI/CD with Jenkins (P1)

5.5K 7 0
3

Part 3 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Tích hợp CI / CD

2.2K 4 1
6

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.6K 1 5
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

2.2K 6 1
2

Hướng dẫn viết plugin cơ bản cho jenkins trên OSX

310 0 0
1