Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts
Avatar

Setup CI/CD with Gitlab, Spring Boot and Docker

2.3K 18 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Bài 6: Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

766 1 0
4
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GITOPS CƠ BẢN VỚI ARGOCD

3.3K 5 6
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

2.0K 1 0
6
Avatar

Cách triển khai một dự án bằng Jenkins - Docker - EC2

2.9K 6 0
7
Avatar

[K8S basic] Tổng quan các thành phần của kubernetes

9.1K 66 5
 • Avatar
 • Avatar
91
Avatar

[K8S] Phần 18 - Phân quyền sử dụng Jenkins cho nhiều môi trường

2.6K 41 5
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

11.8K 45 21
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

[K8S] Phần 15 - Triển khai ứng dụng NodeJS lên K8S

4.2K 34 21
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

699 0 0
2
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

4.9K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

5.2K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Lập Trình Jenkins là gì

2.2K 0 0
1
Avatar

Di chuyển Jenkins sang server mới

225 0 0
1
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

2.3K 4 0
3
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

484 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

4.0K 3 0
7
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

3.6K 3 0
3
Avatar

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

1.0K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Jenkins configuration with Maven and GitHub

352 1 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.