Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

445 1 1
 • Avatar
4
Avatar

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

2.0K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Lập Trình Jenkins là gì

193 0 0
0
Avatar

Di chuyển Jenkins sang server mới

107 0 0
0
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.3K 4 0
2
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

273 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

1.9K 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

1.6K 2 0
1
Avatar

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

577 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Jenkins configuration with Maven and GitHub

237 1 0
1
Avatar

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

438 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

8.8K 6 0
2
Avatar

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

393 0 0
2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

688 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.6K 4 0
2
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

5.5K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

9.5K 6 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

4.0K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

CI/CD with Jenkins (P2)

1.4K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

15.0K 6 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.