Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts
Avatar

Bài 6: Cấu hình Jenkins trên Ubuntu 22.04 và viết Pipeline Build Service

103 0 0
4
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GITOPS CƠ BẢN VỚI ARGOCD

399 3 0
6
Avatar

Cài đặt, cấu hình SonarQube theo script + tích hợp và tạo Webhook SonarQube Job trên Jenkins

417 1 0
5
Avatar

Cách triển khai một dự án bằng Jenkins - Docker - EC2

885 6 0
6
Avatar

[K8S basic] Tổng quan các thành phần của kubernetes

3.8K 58 5
Avatar

[K8S] Phần 18 - Phân quyền sử dụng Jenkins cho nhiều môi trường

1.7K 41 5
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

5.3K 39 19
Avatar

[K8S] Phần 15 - Triển khai ứng dụng NodeJS lên K8S

2.3K 34 21
Avatar

Trigger build Jenkins job với curl

384 0 0
2
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

2.8K 4 1
  • Avatar
7
Avatar

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

3.6K 9 5
Avatar

Lập Trình Jenkins là gì

846 0 0
1
Avatar

Di chuyển Jenkins sang server mới

170 0 0
1
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.8K 4 0
3
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

420 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

3.0K 2 0
6
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

2.8K 3 0
3
Avatar

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

918 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Jenkins configuration with Maven and GitHub

307 1 0
2
Avatar

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

642 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.