Jenkins

Jenkins

Sort by: Newest posts
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

176 1 1
 • Avatar
4
Avatar

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

1.6K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Lập Trình Jenkins là gì

169 0 0
0
Avatar

Di chuyển Jenkins sang server mới

100 0 0
0
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.1K 4 0
2
Avatar

Một Continuous Delivery hoàn chỉnh là như thế nào ? Một công cụ thường dùng có vai trò gì trong một quy trình CD ?

254 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Thử deploy một trang web

1.6K 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về jenkins - Tổng quan và cài đặt

1.4K 2 0
1
Avatar

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

528 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Jenkins configuration with Maven and GitHub

190 1 0
1
Avatar

Create Jenkins Job and Clone Repository From GitHub

374 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Jenkins và CI/CD

7.1K 5 0
2
Avatar

Tích hợp liên tục trong Ruby on Rails với Jenkins và Docker Compose

360 0 0
2
Avatar

Build Jenkins, dockers, rails project

663 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu về continuous integration(CI) và Jenkins

2.5K 4 0
2
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

5.0K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 3: Jenkins integration with GIT

9.2K 6 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Part 4 - Jenkins CI : Cấu hình slave node machine và tích hợp hệ thống phân tán - phần cuối

3.7K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

CI/CD with Jenkins (P2)

1.2K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Continuous Integration with Jenkins - Bài 2: Cài đặt và cấu hình Jenkins

14.5K 5 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.