Nguyen Viet Manh

@nguyenvietmanh

Làm thế nào để estimate thời gian và giá trị của dự án

26 2 0
3

[Training][Rx] Observable và Flowable

140 0 0
0

[Kotlin] Method, property and field

60 0 0
2

[RN][Redux] Redux Promise Middleware

89 0 0
2

[RN][Redux] Redux Observable

165 0 0
2

[RN][Redux] Redux-saga

223 0 0
0

[RN][Redux] Using redux in react-native programing

542 1 0
6

[Question] Bạn có phải là một senior developer không?

[Training] Custom font cho ứng dụng android

112 2 0
0

Unit-test Android và mặt trái của con số % coverage

302 1 0
1

[Training] Code Tells You How, Comments Tell You Why

189 0 0
1

[Training] Hướng dẫn tạo Live Template code cho Kotlin

191 1 0
0

[Training] Có bao nhiêu cách để start một activity bằng Kotlin Android

383 1 0
2

Sử dụng Room với Kotlin

192 0 0
2

Observer Design Pattern in Android and IOS development

429 0 0
1

[Training] Học Java từ những điều cơ bản p2 - Volatile in thread

630 2 0
3

Protect all your secret keys with your keystore

39 0 0
0

[Training] Học Java từ những điều cơ bản

179 1 0
4

Splash Screens Are Evil, Don't Use Them!

Lập trình viên có cần test code như QA không

305 0 0
2