dinhhoanglong91

@dinhhoanglong91

6 điều rút ra khi làm việc ở dự án lớn

MySQL Index Condition Pushdown

442 10 0
7

[The mythical man-month] The Surgical Team - Nhóm Phẫu Thuật

241 2 0
0

The mythical man-month

Join vs Subquery: The Problem Of MySQL Query Optimizer?

MySQL Indexing

1776 25 0
12

Sử dụng EXPLAIN để tối ưu câu lệnh MySQL

Functional Programming in PHP

342 5 0
4

Microservices

673 8 0
0

Elasticsearch: Distributed Search

IoC&Laravel

431 3 0
5

Ngôn ngữ của Vim

Laravel and PHP Magic Methods

1601 12 0
14

Liskov Substitution Principle

511 2 0
1

Sử dụng CDN để giảm tải cho Server

Open-Closed Principle

363 5 0
1

Single Responsibility Principle

Xây dựng Blog Cá Nhân Với Jekyll

Chương 7: Thế nào là một thiết kế linh hoạt?

343 7 0
3

[The Architecture of Open Source Applications] Eclipse

178 7 0
2