Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về kiểm thử API

34 0 1
0

7 hoạt động kiểm thử phần mềm cơ bản cần biết trước khi quyết định làm tester

47 0 0
1

Giới thiệu con đường phát triển sự nghiệp của một kiểm thử viên phần mềm

55 0 0
1

Tại sao bạn nên kiểm thử trên môi trường Production?

37 0 0
1

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần III)

167 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần II)

116 2 0
1

Thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm phần III

43 0 0
0

Tìm hiểu Failure trong Kiểm thử phần mềm

145 1 0
0

Tổng quan về Software testing

91 0 0
2

Top Defects/ Bugs Tracking Tool of Software Testing

48 0 0
0

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu - Nhập Môn Kiểm Thử Phần Mềm (Phần I)

163 1 0
2

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

85 0 0
0

Kiểm thử nội dung website

91 0 0
2

10 phương pháp kiểm thử cơ bản

278 1 0
0

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

207 0 0
0

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

305 0 0
0

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm

216 0 0
1

Tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử - test levels

740 0 0
0

Software Testing Strategies - Part 2

41 1 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

169 0 0
4

Software Testing