scrum

scrum

Sort by: Newest posts
Avatar

5 phút tìm hiểu về Scrum - p5 - chia sẻ về thi đậu chứng chỉ PSM I

306 2 0
5
Avatar

Tìm hiểu về scrum trong 5' - p4

231 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu Scrum trong 5' - p3

237 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu Scrum trong 5' p1

736 3 0
13
Avatar

Một Scrum Master áp dụng Scrum vào cuộc sống như thế nào?

1.0K 6 0
10
Avatar

Loạt bài về Scrum: Defiition of Done và Acceptance Criteria dưới góc nhìn của blogger Nhật

1.0K 0 0
2
Avatar

Sự kiện Scrum Hàng Ngày

171 2 0
2
Avatar

Scrum là gì? Lý do gì giúp mô hình Scrum được dùng phổ biến?

626 0 0
2
Avatar

Loạt bài về Scrum kì 2

245 1 0
1
Avatar

Các sự kiện trong scrum

763 1 0
3
Avatar

Loại bài về Scrum kì 3

104 0 0
1
Avatar

Tổng quan về Agile - Scrum

397 1 0
1
Avatar

Scrum là gì?

211 1 0
1
Avatar

Loạt bài về Scrum (kì 1)

262 2 0
3
Avatar

Scrum Vs. Kanban

80 0 0
1
Avatar

Tạo Kanban board và Burndown chart để quản lý công việc

662 0 0
4
Avatar

9 ý tưởng cho buổi Retrospective hiệu quả!

785 0 0
2
Avatar

Agile Vs Scrum: Know the Difference

140 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Nếu như không linh hoạt thì bạn không thực sự áp dụng Scrum

489 4 0
6
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

283 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.