RNN

RNN

Sort by: Newest posts

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

234 3 1
11

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

122 3 0
10

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

12.6K 3 3
9