viettq

viettq

Sort by: Newest posts
Avatar

Cài đặt kubernetes bằng terraform với 1 câu lệnh

2.5K 22 2
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Hết Tết rồi update CV thôi!

1.5K 60 0
72
Avatar

Nhảy việc là một nghệ thuật

5.6K 64 11
 • Avatar
 • Avatar
87
Avatar

Năm mới nói chuyện về lương thưởng

2.9K 67 14
 • Avatar
 • Avatar
109
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Secrets

3.3K 36 0
40
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Configmaps

1.3K 36 3
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

6.2K 40 10
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

[K8S basic] Kubernetes StatefulSet

2.3K 37 3
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

[K8S basic] Kubernetes storage

3.2K 40 2
 • Avatar
 • Avatar
58
Avatar

[K8S] Phần 20 - Thêm/xóa node với Kubernetes Cluster

3.7K 38 0
39
Avatar

[K8S basic] Practice Test 01

1.5K 35 0
45
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Services

4.1K 38 0
66
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Deployments and ReplicaSet

4.5K 39 6
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

[K8S basic] Kubernetes Pods

3.6K 32 3
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

5.1K 37 1
 • Avatar
62
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 2

9.0K 52 11
 • Avatar
 • Avatar
67
Avatar

[K8S basic] Cài đặt Lab kubernetes - phần 1

9.8K 51 10
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

[K8S] Phần 18 - Phân quyền sử dụng Jenkins cho nhiều môi trường

3.1K 43 5
 • Avatar
 • Avatar
61
Avatar

[K8S] Phần 17 - Xây dựng luồng CICD với Gitlab và Jenkins

15.6K 45 21
 • Avatar
 • Avatar
75
Avatar

[K8S] Phần 16 - Hướng dẫn đóng gói ứng dụng thành helmchart để triển khai lên kubernetes

12.6K 35 11
 • Avatar
 • Avatar
64
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.