cyber security

cyber security

Sort by: Newest posts

[Secure coding - Part 6] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

177 3 0
6

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

66 1 0
4

OpenCRX: XXE to RCE

282 4 0
6

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

250 1 2
3

Khai thác PHP Deserialization

330 2 0
1

Làm thế nào hacker có thể lấy được key và các thông tin của dự án ?

1.5K 1 0
6

WHAT IS A BACKDOOR ATTACK?

138 0 0
0

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

1.1K 2 3
11

Kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật Web trên Metasploit Framework (P2)

699 1 2
2

Lỗ hổng Mass Assignment và cách phòng tránh

1.1K 5 2
9

Hiểu hơn về penetration test

1.0K 1 0
3

Bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tấn công mạng

383 0 0
3

Khai thác ReDoS (Regular Expression Denial of Service)

168 0 0
3

Google Dork với Python

498 3 0
3

Backdoor Python!

723 2 3
2

Tấn công DoS

555 0 2
1

Tấn công Path traversal và cách thức phòng thủ

1.5K 4 1
5

File Inclusion Vulnerability Exploit

1.2K 1 0
5

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

598 0 0
3