Hibernate

Hibernate

Sort by: Newest posts

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

48 1 0
0

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

121 0 0
0

Những thủ thuật trong hibernate chính các Java Developer cũng chưa biết phần 5

115 1 0
1

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

188 1 0
2

[JAVA] (SpringBoot) Spring Data JPA #1 - Tổng quan và khái niệm

929 3 2
1

Thuật ngữ Persistence Data

655 1 0
0

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

3.0K 1 2
1

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 3

223 1 0
0

Vấn đề N+1 câu truy vấn trong Hibernate

511 2 0
0

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 2

360 0 0
0

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết

479 4 0
4

Create an example API by SpringBoot framework

521 2 0
0

10 sai lầm phổ biến làm giảm hiệu suất ứng dung khi sử dụng Hibernate - Phần 1

4.3K 6 1
6

Securing Spring Boot with JWT - Part 2 - Xác thực người dung dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

3.8K 3 10
5

Hibernate Caching - Bài 2: Second Level Cache

3.0K 2 0
4

Hibernate Caching - Bài 1: First Level Cache

3.8K 5 2
8

Hibernate caching (part 1)

310 0 0
0

Spring hibernate pagination with taglib (Phân trang trong Spring Mvc )

5.9K 1 4
5

Lựa chọn Criteria queries khi dùng Hibernate

3.1K 1 0
3

Set up Spring + Hibernate application

1.2K 4 0
1