Hibernate

Hibernate

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm backend với Java Spring, tôi nên biết những gì?

5.9K 57 10
Avatar

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

223 1 0
0
Avatar

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

4.6K 3 0
0
Avatar

Những thủ thuật trong hibernate chính các Java Developer cũng chưa biết phần 5

369 1 0
1
Avatar

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

1.8K 1 0
3
Avatar

[JAVA] (SpringBoot) Spring Data JPA #1 - Tổng quan và khái niệm

6.9K 3 3
Avatar

Thuật ngữ Persistence Data

3.0K 2 0
2
Avatar

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

12.8K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 3

1.7K 2 0
0
Avatar

Vấn đề N+1 câu truy vấn trong Hibernate

2.9K 8 0
6
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 2

1.0K 1 0
0
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết

1.3K 7 0
6
Avatar

Create an example API by SpringBoot framework

2.2K 2 0
0
Avatar

10 sai lầm phổ biến làm giảm hiệu suất ứng dung khi sử dụng Hibernate - Phần 1

6.2K 11 1
  • Avatar
7
Avatar

Securing Spring Boot with JWT - Part 2 - Xác thực người dung dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

5.7K 6 10
Avatar

Hibernate Caching - Bài 2: Second Level Cache

4.7K 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Hibernate Caching - Bài 1: First Level Cache

6.0K 8 3
Avatar

Hibernate caching (part 1)

459 1 0
0
Avatar

Lựa chọn Criteria queries khi dùng Hibernate

4.0K 1 0
3
Avatar

Set up Spring + Hibernate application

1.7K 4 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.