Hibernate

Hibernate

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm backend với Java Spring, tôi nên biết những gì?

1.8K 26 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

122 1 0
0
Avatar

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

988 1 0
0
Avatar

Những thủ thuật trong hibernate chính các Java Developer cũng chưa biết phần 5

199 1 0
1
Avatar

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

740 1 0
2
Avatar

[JAVA] (SpringBoot) Spring Data JPA #1 - Tổng quan và khái niệm

2.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Thuật ngữ Persistence Data

1.4K 1 0
1
Avatar

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

6.6K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 3

681 1 0
0
Avatar

Vấn đề N+1 câu truy vấn trong Hibernate

1.2K 5 0
3
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 2

523 0 0
0
Avatar

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết

811 6 0
4
Avatar

Create an example API by SpringBoot framework

1.0K 2 0
0
Avatar

10 sai lầm phổ biến làm giảm hiệu suất ứng dung khi sử dụng Hibernate - Phần 1

5.1K 7 1
 • Avatar
6
Avatar

Securing Spring Boot with JWT - Part 2 - Xác thực người dung dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

4.5K 4 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hibernate Caching - Bài 2: Second Level Cache

3.7K 3 0
5
Avatar

Hibernate Caching - Bài 1: First Level Cache

4.6K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hibernate caching (part 1)

359 0 0
0
Avatar

Lựa chọn Criteria queries khi dùng Hibernate

3.4K 1 0
3
Avatar

Set up Spring + Hibernate application

1.4K 4 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.