Hibernate

Hibernate

Sort by: Newest posts

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

57 1 0
0

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

271 0 0
0

Những thủ thuật trong hibernate chính các Java Developer cũng chưa biết phần 5

140 1 0
1

Hibernate @NotNull vs @Column(nullable = false)

283 1 0
2

[JAVA] (SpringBoot) Spring Data JPA #1 - Tổng quan và khái niệm

1.3K 3 2
1

Thuật ngữ Persistence Data

842 1 0
1

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

4.0K 1 2
1

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 3

298 1 0
0

Vấn đề N+1 câu truy vấn trong Hibernate

650 3 0
0

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết phần 2

411 0 0
0

Các thủ thuật trong Hibernate mà ngay cả các Java Developer cũng chưa biết

559 5 0
4

Create an example API by SpringBoot framework

650 2 0
0

10 sai lầm phổ biến làm giảm hiệu suất ứng dung khi sử dụng Hibernate - Phần 1

4.5K 6 1
6

Securing Spring Boot with JWT - Part 2 - Xác thực người dung dựa trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

3.9K 3 10
5

Hibernate Caching - Bài 2: Second Level Cache

3.2K 3 0
4

Hibernate Caching - Bài 1: First Level Cache

4.0K 6 2
8

Hibernate caching (part 1)

316 0 0
0

Spring hibernate pagination with taglib (Phân trang trong Spring Mvc )

6.1K 1 4
5

Lựa chọn Criteria queries khi dùng Hibernate

3.1K 1 0
3

Set up Spring + Hibernate application

1.3K 4 0
2