Automation

Automation

Sort by: Newest posts

Sử dụng Google SpreadSheet (Google Sheet) để thực hiện data-driven testing trong Selenium Java

612 5 0
6

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

753 2 10
6

Brity RPA là gì? Hướng dẫn dùng Brity Works Designer làm một Workflow Automation đơn giản

345 0 0
1

Page Object Model (POM) trong Selenium

101 0 0
1

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

176 0 0
1

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

310 0 0
0

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

269 0 0
1

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

433 0 1
2

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

362 0 0
2

10+ DevOps automation tools

345 1 0
3

Git: Task Automation Using Hooks

86 1 0
2

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình AutoIt

1.1K 0 0
1

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.6K 9 0
11

Xây dựng chức năng mô phỏng lại hành động người dùng bằng công cụ kiểm thử tự động Selenium

214 0 1
7