Automation

Automation

Sort by: Newest posts

Page Object Model (POM) trong Selenium

37 0 0
1

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

89 0 0
1

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

118 0 0
0

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

101 0 0
1

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

202 0 1
2

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

272 0 0
2

10+ DevOps automation tools

297 1 0
3

Git: Task Automation Using Hooks

73 1 0
2

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình AutoIt

753 0 0
1

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.3K 9 0
11

Xây dựng chức năng mô phỏng lại hành động người dùng bằng công cụ kiểm thử tự động Selenium

175 0 1
7