Automation

Automation

Sort by: Newest posts

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

51 0 0
1

Làm việc với pseudo-elements (phần tử giả) trong Selenium

31 0 0
0

Sử dụng Google SpreadSheet (Google Sheet) để thực hiện data-driven testing trong Selenium Java

685 5 0
6

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

1.0K 3 10
7

Brity RPA là gì? Hướng dẫn dùng Brity Works Designer làm một Workflow Automation đơn giản

458 0 0
1

Page Object Model (POM) trong Selenium

123 0 0
1

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

217 0 0
1

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

401 0 0
0

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

354 0 0
1

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

543 0 1
2

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

414 0 0
2

10+ DevOps automation tools

361 1 0
3

Git: Task Automation Using Hooks

95 1 0
2

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình AutoIt

1.3K 0 0
1

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.8K 9 0
11

Xây dựng chức năng mô phỏng lại hành động người dùng bằng công cụ kiểm thử tự động Selenium

223 0 1
7