Automation

Automation

Sort by: Newest posts
Avatar

Các loại automation framework hay gặp

204 1 0
2
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo Counter trong Jmeter

68 0 0
0
Avatar

Sử dụng ADB để tạo một số Automation Tool thú vị trên điện thoại Android

2.1K 7 1
  • Avatar
8
Avatar

Cypress - Công cụ kiểm thử thế hệ tiếp theo

272 0 0
1
Avatar

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

183 0 0
2
Avatar

Làm việc với pseudo-elements (phần tử giả) trong Selenium

162 0 0
1
Avatar

Sử dụng Google SpreadSheet (Google Sheet) để thực hiện data-driven testing trong Selenium Java

1.0K 5 0
6
Avatar

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

2.0K 5 10
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Brity RPA là gì? Hướng dẫn dùng Brity Works Designer làm một Workflow Automation đơn giản

910 0 0
1
Avatar

Page Object Model (POM) trong Selenium

269 0 0
1
Avatar

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

385 0 0
1
Avatar

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

690 0 0
0
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

634 0 0
1
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

900 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

550 0 0
2
Avatar

10+ DevOps automation tools

390 1 0
3
Avatar

Git: Task Automation Using Hooks

108 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình AutoIt

2.1K 0 0
1
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

3.1K 9 0
11
Avatar

Xây dựng chức năng mô phỏng lại hành động người dùng bằng công cụ kiểm thử tự động Selenium

252 0 1
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.