Automation

Automation

Sort by: Newest posts
Avatar

Các loại automation framework hay gặp

169 1 0
2
Avatar

Phần 2. Config Element - Demo Counter trong Jmeter

28 0 0
0
Avatar

Sử dụng ADB để tạo một số Automation Tool thú vị trên điện thoại Android

1.0K 6 0
8
Avatar

Cypress - Công cụ kiểm thử thế hệ tiếp theo

115 0 0
1
Avatar

Autify - Công cụ kiểm thử tự động bằng AI

134 0 0
2
Avatar

Làm việc với pseudo-elements (phần tử giả) trong Selenium

99 0 0
1
Avatar

Sử dụng Google SpreadSheet (Google Sheet) để thực hiện data-driven testing trong Selenium Java

828 5 0
6
Avatar

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

1.5K 4 10
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Brity RPA là gì? Hướng dẫn dùng Brity Works Designer làm một Workflow Automation đơn giản

678 0 0
1
Avatar

Page Object Model (POM) trong Selenium

195 0 0
1
Avatar

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (II)

315 0 0
1
Avatar

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

545 0 0
0
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

500 0 0
1
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

733 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

501 0 0
2
Avatar

10+ DevOps automation tools

378 1 0
3
Avatar

Git: Task Automation Using Hooks

103 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình AutoIt

1.8K 0 0
1
Avatar

Thử tạo bộ công cụ Gen Code tự động sử dụng HTML, JS và RegEx

2.9K 9 0
11
Avatar

Xây dựng chức năng mô phỏng lại hành động người dùng bằng công cụ kiểm thử tự động Selenium

231 0 1
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.