Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Microsoft Fabric - Vừa mới vừa "cũ"

1.2K 1 0
5
Avatar

Cứ thực hành Airflow dễ hiểu và đơn giản đã, chưa làm gì phức tạp cả

3.0K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Bài viết về Airflow cho người mới như mình

5.0K 4 0
8
Avatar

ETL vs ELT không đơn giản chỉ là LT và TL?

770 3 0
6
Avatar

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 2)

1.8K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? - Tổng hợp các tips tạo lời nhắc cho ChatGPT

5.8K 11 1
 • Avatar
23
Avatar

Pandas 2.0 có gì mới?

507 0 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 2: Kiến trúc và phương pháp Generative-Pretraining của GPT model

1.5K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Visualize data chọn biểu đồ như thế nào cho hợp lý?

907 0 0
9
Avatar

"Nguyên tắc và Đạo đức" trong phát triển AI, đã đến lúc chúng ta cần quan tâm

329 3 0
12
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 1: Bắt đầu với kiến trúc mô hình - Transformer

2.6K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explained] Boostrapping Semantic Segmentation with Regional Contrast (ReCo)

158 0 0
5
Avatar

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 1)

2.6K 18 2
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Langchain #1 - Điểm qua các chức năng sừng sỏ nhất của Langchain - một framework cực bá đạo khi làm việc với LLM

11.5K 21 7
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

[Paper Explain] Label-Efficient Semantic Segmentation with Diffusion Models: Tính discriminative của mô hình generative

267 0 0
4
Avatar

Cơ bản về fastai (P2) - DataBlock API

Mayfest2023 ContentCreator
199 0 0
5
Avatar

[Paper Explain] YOLOF: Lời tạm biệt cho multi-scale features trong Object Detection?

1.0K 0 0
12
Avatar

SQL Query Antipatterns and Solution (Part 2)

315 2 1
 • Avatar
5
Avatar

SQL Query Antipatterns and Solution (part 1)

671 3 1
 • Avatar
5
Avatar

[Paper explained] NISER: Normalized Item and Session Representations to Handle Popularity Bias

101 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.