data analyst

data analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự ra đời của Big Data - [Data Analyst Series]

166 24 0
8
Avatar

Data Sources - [Data Analyst Series]

73 23 0
7
Avatar

Data Repository - [Data Analyst Series]

72 23 0
7
Avatar

Các kiểu dữ liệu - Types of Data - [Data Analyst Series]

102 23 0
8
Avatar

Nhiệm vụ và các kỹ năng của một Data Analyst - [Data Analyst Series]

76 23 0
7
Avatar

Data Analysis là gì? - [Data Analyst Series]

93 23 0
7
Avatar

Các vai trò chính trong Data Ecosystem - [Data Analyst Series]

67 24 0
9
Avatar

Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Data Science - [Data Science Series]

203 24 0
10
Avatar

Thao tác cơ bản với khung dữ liệu trong R (phần 2)

54 0 0
1
Avatar

Thao tác cơ bản với khung dữ liệu trong R (phần 1)

146 0 0
4
Avatar

Data Mining - Khai phá dữ liệu - [Data Science Series]

513 25 0
11
Avatar

Data Scientist, công việc hấp dẫn nhất thế kỷ 21 - [Data Science Series]

360 24 0
13
Avatar

Các kỹ năng của một Data Analyst

502 2 0
5
Avatar

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

423 1 0
1
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

2.4K 10 13
  • Avatar
  • Avatar
33
Avatar

Data bias trong phân tích dữ liệu

515 1 0
2
Avatar

Data Analyst là gì? Data Scientist là gì

634 1 1
  • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.