Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

1.2K 1 0
0

Khám phá hành trình của nhóm Scrum: 5 bước để trở thành tuyệt vời(Exploring a Scrum Team's Journey: The 5 Stages of Being Awesome)

108 0 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

4.2K 1 0
1

Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 1: Agile là gì?

4.5K 2 2
1

Refactoring - How to do with Large Class?

348 4 1
4

Ước tính chi phí và độ lớn của dự án theo cách của scrum

2.3K 9 2
3

12 nhiệm vụ của một kỹ sư kiểm thử Agile chuyên nghiệp - P2

126 0 0
0

Refactoring - Mở đầu

1.5K 7 0
4

[MOJITO] - Hướng dẫn sử dụng Jmeter để Test Performance cho hệ thống website

27.1K 8 6
12

Áp dụng Agile vào quy trình thiết kế UX – kinh nghiệm từ Google

941 4 0
1

CI/CD with Jenkins (P1)

6.8K 7 0
3

How to run an effective Retrospectives meeting? (P1)

410 1 0
2

12 nhiệm vụ của một kỹ sư kiểm thử Agile chuyên nghiệp - P1

227 0 0
0

Tổng quan về LEAN method

619 1 0
1

Agile Testing: khi mỗi Dev là một QA

410 3 0
0

Huyền thoại Scrum (Scrum myths): Scrum xung đột với ngày cố định (fixed Date)

317 2 0
1

What is Scrum? How does it work?

739 3 0
4

Bàn về 12 nguyên tắc trong Agile (Phần 2)

1.0K 2 0
1

Tại sao nên sử dụng Test Driven Development (TDD)

1.6K 7 0
10

Mở rộng Scrum một cách đơn giản với khái niệm của khung làm việc Nexus

156 2 0
1