Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Case study: Dự án Scrum phân tán cho đường sắt Hà Lan

328 0 0
0
Avatar

Tuyên ngôn Agile(agile manifesto) và các nguyên tắc (agile principles)

2.6K 0 0
0
Avatar

Đặc trưng mô hình Scrum, những sai lầm thường mắc phải khi tiến hành một buổi Daily Stand-up Meeting và một số hướng khắc phục

1.0K 2 0
1
Avatar

Giới thiệu về CI - Continuous Integration

1.0K 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Vai trò của SQA và SQA leader trong Agile

361 0 0
1
Avatar

Agile và văn hóa Việt Nam

597 2 0
2
Avatar

Agile testing cho người mới bắt đầu.

2.0K 3 0
1
Avatar

Scrum không "như mơ" ở Châu Á

7.3K 18 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Giới thiệu về Scrum - Một phương pháp Agile

994 1 0
0
Avatar

Cơ bản về Scrum

1.2K 2 0
3
Avatar

Giới thiệu về Agile trong phát triển phần mềm

1.1K 1 0
1
Avatar

Liskov Substitution Principle

2.0K 6 0
3
Avatar

Open-Closed Principle

1.4K 5 0
2
Avatar

Single Responsibility Principle

646 4 0
2
Avatar

Chương 7: Thế nào là một thiết kế linh hoạt?

1.2K 8 1
 • Avatar
3
Avatar

Các khái niệm kiến thức cơ bản của mô hình scrum

8.0K 2 0
3
Avatar

7 trở ngại bạn sẽ gặp phải khi triển khai TDD

763 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Kiểm thử Agile và vai trò của kiểm thử viên Agile

3.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

[ Agile Software Development, Principles, Patterns, And Practices] Testing

338 4 1
 • Avatar
2
Avatar

[ Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices] Agile Practices

960 17 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.