SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

190 1 0
1

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

368 0 2
3

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

49 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

807 0 0
0

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

4.3K 0 5
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

1.4K 4 2
1

Software development methodology

106 0 0
-3

Các mô hình phát triển phần mềm

32.7K 13 6
21