SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

302 10 0
10

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

511 0 2
4

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

63 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

1.4K 0 1
0

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

5.3K 0 5
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

1.6K 4 2
1

Software development methodology

122 0 0
-3

Các mô hình phát triển phần mềm

36.7K 15 6
26