SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

472 10 0
10

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

765 0 2
5

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

93 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

2.1K 0 1
0

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

6.5K 1 5
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

1.9K 4 2
1

Software development methodology

139 0 0
-3

Các mô hình phát triển phần mềm

41.2K 16 6
29