SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

621 12 0
12

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

1.0K 0 3
7

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

121 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

3.0K 0 1
0

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

7.6K 1 5
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.2K 4 2
1

Software development methodology

151 0 0
-3

Các mô hình phát triển phần mềm

46.0K 18 8
32