SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts
Avatar

002: Traditional SDLC với Spiral model

482 3 0
6
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

785 5 0
9
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

965 13 0
13
Avatar

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

1.3K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

254 0 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

5.2K 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

9.5K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.7K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Software development methodology

165 0 0
-3
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

58.7K 27 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.