SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts

002: Traditional SDLC với Spiral model

93 3 0
6

001: Traditional SDLC với Waterfall model

170 5 0
9

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

769 12 0
12

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

1.2K 1 3
9

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

174 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

4.0K 0 1
0

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

8.6K 1 5
4

Tổng quan về Scrum (Phần I)

2.4K 4 2
1

Software development methodology

161 0 0
-3

Các mô hình phát triển phần mềm

51.0K 22 8
38