SDLC

SDLC

Sort by: Newest posts
Avatar

002: Traditional SDLC với Spiral model

1.1K 3 0
6
Avatar

001: Traditional SDLC với Waterfall model

1.2K 5 0
9
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

2.3K 13 0
14
Avatar

Engineering Maturity Level - Hiện thực hoá các quy trình và quy chuẩn phát triển phần mềm

2.3K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

680 0 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

11.0K 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Mô hình thác nước là gì và khi nào nên sử dụng ?

12.9K 2 5
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tổng quan về Scrum (Phần I)

3.8K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Software development methodology

184 0 0
-3
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

85.7K 38 8
  • Avatar
  • Avatar
56
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.