Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Vai trò của QA trong Agile - góc nhìn của một newbie

584 0 0
0

Giới thiệu về Nexus Framework

420 1 0
1

Nghề QA trong thế giới Agile (Part 2)

210 0 1
0

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

1.6K 4 0
3

Xung đột và giải pháp trong thế giới agile

260 0 0
0

Tư tưởng Agile (Agile Mindset) chính xác là gì?

386 0 0
0

Agile - Scrum: Phần 2 - Cách thức phát triển phần mềm trong Scrum

2.0K 1 0
0

Nghề QA trong thế giới Agile (Part 1)

481 2 0
0

Agile cuộc sống của chính bạn

157 0 0
0

Lập kế hoạch sprint theo định hướng cam kết

358 1 0
0

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

251 0 0
1

Vai trò của người quản lý dự án trong Agile

740 1 0
0

Lập kế hoạch Sprint định hướng theo tốc độ (velocity-driven)

157 0 0
0

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

2.4K 5 1
2

Kanban vs Scrum vs XP – an Agile comparison

578 0 0
0

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.1K 18 0
15

Phát triển dự án Agile tại Intel

89 0 0
0

Extreme Programming

2.0K 2 0
1

Kano Model Analysis

1.3K 0 0
0

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) là gì ?

1.0K 3 0
2