Nguyen Thi Tuyet Oanh

@oanhnguyen2403

Report

Giới thiệu và tạo new project trong Katalon

45 0 0
0

Một số câu lệnh GIT mà QA nên biết

99 1 0
0

Agile Testing - Workproducts & Kanban

58 0 0
0

Agile Testing - Methods & Techniques

45 0 0
1

Agile Testing - Scrum

52 0 0
0

Agile Testing - Quadrants

126 3 4
2

Agile Testing - Significant Attributes

46 1 0
2

Agile Testing - Tracking Activities

78 1 1
1

Agile Testing - Tester in Team

54 1 0
2

How To Become An Agile Tester

260 3 0
2

Các câu lệnh cơ bản khi QA sử dụng với Dynamodb

117 1 0
7

Các câu lệnh cần thiết khi QA sử dụng Cassandra

219 2 0
1

Các câu lệnh trong Advanced SQL + SQL Functions.

325 1 0
3

Các câu lệnh trong Advanced SQL - Phần 1

409 2 0
1

Các câu lệnh trong Basic SQL Commands - Phần 2

245 1 0
1

Các câu lệnh trong Basic SQL Commands - Phần 1

280 1 1
1

Làm thế nào để sử dụng câu lệnh Select trong Database

1.3K 1 0
2

SQL căn bản dành cho QA - Giới thiệu

325 3 0
3

Làm thế nào để trở thành Tester chuyên nghiệp

238 2 0
3

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

651 3 0
2