ci

ci

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng web với Lighthouse CI

265 1 0
2
Avatar

Giảm việc compile TypeScript từ hơn 1 giờ còn vài chục giây.

124 2 0
0
Avatar

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.1K 4 0
2
Avatar

CI và Các công cụ CI phổ biến hiện nay.

1.0K 0 0
1
Avatar

Tích hợp Ci trong lập trình iOS với TeamCity

338 0 0
1
Avatar

Ruby on Rails: Connect CircleCI với Github

280 2 0
2
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

2.0K 12 5
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Tích hợp CI/CD với Gitlab

7.6K 11 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes

663 3 0
3
Avatar

Giới thiệu eXtreme Programming

1.1K 0 0
1
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

5.0K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Top Continuos Intergration Tools 2017

743 0 0
3
Avatar

config CI tự động chạy rspec của project ruby 2.4.1

631 6 0
5
Avatar

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

341 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.