ci

ci

Sort by: Newest posts

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng web với Lighthouse CI

236 0 0
2

Giảm việc compile TypeScript từ hơn 1 giờ còn vài chục giây.

112 2 0
0

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

1.0K 4 0
2

CI và Các công cụ CI phổ biến hiện nay.

826 0 0
1

Tích hợp Ci trong lập trình iOS với TeamCity

284 0 0
1

Ruby on Rails: Connect CircleCI với Github

270 2 0
2

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.9K 12 5
14

Tích hợp CI/CD với Gitlab

6.7K 12 2
14

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes

631 3 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

980 0 0
1

Jenkins Pipeline for beginners

4.8K 10 2
9

Top Continuos Intergration Tools 2017

725 0 0
3

config CI tự động chạy rspec của project ruby 2.4.1

599 6 0
5

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

316 1 0
4