ci

ci

Sort by: Newest posts

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng web với Lighthouse CI

202 0 0
2

Giảm việc compile TypeScript từ hơn 1 giờ còn vài chục giây.

99 1 0
-1

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

725 3 0
3

CI và Các công cụ CI phổ biến hiện nay.

564 0 0
1

Tích hợp Ci trong lập trình iOS với TeamCity

191 0 0
1

Ruby on Rails: Connect CircleCI với Github

215 2 0
2

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.6K 10 4
14

Tích hợp CI/CD với Gitlab

5.4K 8 2
13

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes

585 3 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

704 0 0
1

Jenkins Pipeline for beginners

4.3K 10 2
8

Top Continuos Intergration Tools 2017

706 0 0
3

config CI tự động chạy rspec của project ruby 2.4.1

559 6 0
5

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

287 1 0
4