ci

ci

Sort by: Newest posts

Giảm việc compile TypeScript từ hơn 1 giờ còn vài chục giây.

72 1 0
-1

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

474 3 0
3

CI và Các công cụ CI phổ biến hiện nay.

393 0 0
1

Tích hợp Ci trong lập trình iOS với TeamCity

110 0 0
1

Ruby on Rails: Connect CircleCI với Github

158 1 0
2

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.3K 8 2
12

Tích hợp CI/CD với Gitlab

4.2K 6 2
13

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes

517 3 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

467 0 0
1

Jenkins Pipeline for beginners

3.9K 10 2
8

Top Continuos Intergration Tools 2017

665 0 0
3

config CI tự động chạy rspec của project ruby 2.4.1

516 6 0
5

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

268 1 0
4