ci

ci

Sort by: Newest posts

Kiểm thử hiệu năng ứng dụng web với Lighthouse CI

214 0 0
2

Giảm việc compile TypeScript từ hơn 1 giờ còn vài chục giây.

104 2 0
0

DevOps phần 2 - Tích hợp CI/CD vào project Laravel đơn giản

853 4 0
2

CI và Các công cụ CI phổ biến hiện nay.

676 0 0
1

Tích hợp Ci trong lập trình iOS với TeamCity

241 0 0
1

Ruby on Rails: Connect CircleCI với Github

245 2 0
2

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

1.7K 11 4
14

Tích hợp CI/CD với Gitlab

6.0K 8 2
13

Xây dựng blocks cho CI/CD với Kubernetes

610 3 0
3

Giới thiệu eXtreme Programming

868 0 0
1

Jenkins Pipeline for beginners

4.5K 10 2
9

Top Continuos Intergration Tools 2017

715 0 0
3

config CI tự động chạy rspec của project ruby 2.4.1

577 6 0
5

[Xamarin][CI] Jenkins for Xamarin (P.1)

300 1 0
4