Agile

Agile

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Nexus Framework

581 1 0
1
Avatar

Nghề QA trong thế giới Agile (Part 2)

231 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Bàn về 12 nguyên tắc của Agile (Phần 1)

1.9K 4 0
3
Avatar

Xung đột và giải pháp trong thế giới agile

318 0 0
0
Avatar

Tư tưởng Agile (Agile Mindset) chính xác là gì?

569 0 0
0
Avatar

Agile - Scrum: Phần 2 - Cách thức phát triển phần mềm trong Scrum

2.2K 1 0
0
Avatar

Nghề QA trong thế giới Agile (Part 1)

590 2 0
0
Avatar

Agile cuộc sống của chính bạn

207 0 0
0
Avatar

Lập kế hoạch sprint theo định hướng cam kết

425 1 0
0
Avatar

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

286 0 0
1
Avatar

Vai trò của người quản lý dự án trong Agile

773 1 0
0
Avatar

Lập kế hoạch Sprint định hướng theo tốc độ (velocity-driven)

178 0 0
0
Avatar

Agile - Scrum: Phần 1 - Khái niệm Agile Scrum

2.9K 6 1
  • Avatar
2
Avatar

Kanban vs Scrum vs XP – an Agile comparison

692 0 0
0
Avatar

Estimate công việc thế nào để không bị Stress???

2.4K 18 0
16
Avatar

Phát triển dự án Agile tại Intel

98 0 0
0
Avatar

Extreme Programming

2.6K 2 0
1
Avatar

Kano Model Analysis

1.8K 0 0
1
Avatar

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) là gì ?

1.3K 3 0
3
Avatar

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

531 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.