Agile

Agile

Sort by: Newest posts

Ứng Dụng SCRUM Cho Team Phân Tán (Phần 1)

446 1 0
0

Case study: Dự án Scrum phân tán cho đường sắt Hà Lan

291 0 0
0

Tuyên ngôn Agile(agile manifesto) và các nguyên tắc (agile principles)

1.9K 0 0
0

Đặc trưng mô hình Scrum, những sai lầm thường mắc phải khi tiến hành một buổi Daily Stand-up Meeting và một số hướng khắc phục

897 1 0
1

Giới thiệu về CI - Continuous Integration

945 1 1
1

Vai trò của SQA và SQA leader trong Agile

303 0 0
1

Agile và văn hóa Việt Nam

485 2 0
2

Agile testing cho người mới bắt đầu.

1.7K 3 0
1

Scrum không "như mơ" ở Châu Á

7.1K 18 3
22

Giới thiệu về Scrum - Một phương pháp Agile

899 1 0
0

Cơ bản về Scrum

1.1K 2 0
3

Giới thiệu về Agile trong phát triển phần mềm

1.0K 1 0
1

Liskov Substitution Principle

1.6K 5 0
1

Open-Closed Principle

1.1K 5 0
1

Single Responsibility Principle

564 4 0
2

Chương 7: Thế nào là một thiết kế linh hoạt?

1.0K 8 1
3

Các khái niệm kiến thức cơ bản của mô hình scrum

6.1K 2 0
3

7 trở ngại bạn sẽ gặp phải khi triển khai TDD

754 1 1
1

Kiểm thử Agile và vai trò của kiểm thử viên Agile

2.7K 1 2
1

[ Agile Software Development, Principles, Patterns, And Practices] Testing

283 4 1
2