Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 2)

54 0 0
0

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

450 3 0
2

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

161 2 0
9

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

321 1 0
1

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

386 1 0
4

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

461 1 2
4

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

578 0 0
1

BI + BA = BUSINESS SUCCESS (PHẦN 1)

261 0 0
0

Why Marketing Analysis Is Important For Your Business?

179 0 0
0

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

755 1 1
3

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

2.2K 2 0
1

Thế nào là một Requirement tốt

399 2 2
-1

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

450 1 0
1

From Tester to Business Analyst(BA)

929 0 1
1

Business Analyst