Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

44 0 0
1

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

218 0 0
4

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

314 1 2
2

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

224 0 0
1

BI + BA = BUSINESS SUCCESS (PHẦN 1)

191 0 0
0

Why Marketing Analysis Is Important For Your Business?

140 0 0
0

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

611 1 1
3

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

1.7K 2 0
1

Thế nào là một Requirement tốt

358 2 2
-1

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

416 1 0
1

From Tester to Business Analyst(BA)

818 0 1
1

Business Analyst