manual test

manual test

Sort by: Newest posts
Avatar

Format khi log bug, resolved và retest bug dành cho dev, tester

349 2 0
3
Avatar

Phân biệt: modal, popup, tooltip, popover, alert, …

4.8K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P2)

1.2K 3 0
4
Avatar

Use case diagram và lý do sử dụng trong kiểm thử phần mềm (P1)

13.9K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Interview Question : Mobile application testing

335 1 0
0
Avatar

Mở đầu về API Testing (Phần 2)

362 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Automation Testing với Manual Testing

736 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Sanity Testing và Smoke Testing

4.6K 3 0
0
Avatar

Những thách thức trong Manual and Automation testing

464 0 0
1
Avatar

Những thách thức phải đối mặt khi chuyển từ Manual test sang Automation test

561 2 0
0
Avatar

Top 5 Tools to Manage Manual Testing Results

518 0 0
1
Avatar

Mẹo / Hướng dẫn viết test case

810 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

379 0 0
1
Avatar

Manual Testing cho người mới bắt đầu: Khái niệm, loại, công cụ...

7.0K 4 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Manual Testing và Automation Testing

21.7K 2 0
3
Avatar

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

879 4 0
3
Avatar

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

1.9K 1 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.