Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

108 0 0
3
Avatar

Software Risk Management

22 0 0
1
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

695 2 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

26 0 0
0
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

30 0 0
0
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

55 0 0
0
Avatar

The Road Map - Software Testing

1.1K 2 0
1
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

154 0 0
1
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

486 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

2.0K 0 0
1
Avatar

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

1.8K 0 0
1
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.1K 11 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.6K 13 0
8
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

2.6K 5 0
16
Avatar

Latest Web Application Development Trends

144 0 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

483 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Scrum Overview

181 0 0
2

Agile Software Development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.