Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

224 0 0
1

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

455 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

710 9 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.2K 11 0
7

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

763 4 0
13

Latest Web Application Development Trends

130 0 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

221 2 4
8

Scrum Overview

107 0 0
2

Agile Software Development