Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts
Avatar

Becoming Agile Business Analyst - Scrum Methodology ( Part 1)

125 0 0
3
Avatar

Software Risk Management

49 0 0
1
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

832 2 3
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

27 0 0
0
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

51 0 0
0
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

57 0 0
0
Avatar

The Road Map - Software Testing

2.2K 3 0
1
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

279 0 0
1
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

819 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

4.4K 0 0
2
Avatar

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

2.6K 0 0
1
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.4K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.9K 14 0
8
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

3.2K 6 0
16
Avatar

Latest Web Application Development Trends

147 0 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

579 3 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Scrum Overview

217 0 0
2

Agile Software Development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.