Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

45 0 0
0

The Road Map - Software Testing

163 1 0
1

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

33 0 0
0

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

100 1 0
0

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

684 0 0
1

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

769 0 0
1

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

876 11 2
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.4K 13 0
7

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

1.3K 4 0
13

Latest Web Application Development Trends

138 0 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

300 2 4
8

Scrum Overview

127 0 0
2

Agile Software Development