Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

183 2 2
5

Navigating Product Development Complexities with Agile

22 0 0
0

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

22 0 0
0

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

53 0 0
0

The Road Map - Software Testing

540 2 0
1

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

57 0 0
0

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

218 1 0
1

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

1.1K 0 0
1

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

1.2K 0 0
1

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.0K 11 2
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.5K 13 0
8

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

2.0K 4 0
13

Latest Web Application Development Trends

141 0 0
0

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

380 2 4
8

Scrum Overview

151 0 0
2

Agile Software Development