Agile Software Development

Agile Software Development

Sort by: Newest posts
Avatar

Software Risk Management

15 0 0
0
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

375 2 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Navigating Product Development Complexities with Agile

25 0 0
0
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 2

24 0 0
0
Avatar

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

55 0 0
0
Avatar

The Road Map - Software Testing

757 2 0
1
Avatar

Software Process Improvement(SPI) - Part 1

92 0 0
0
Avatar

Bốn giá trị cốt lõi trong tuyên ngôn về Agile

360 1 0
1
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

1.4K 0 0
1
Avatar

Kế hoạch phát hành(Release) và phân đoạn(Iteration) trong phương pháp Agile là gì?

1.5K 0 0
1
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.0K 11 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.6K 13 0
8
Avatar

Scrum là gì? Áp dụng Scrum trong phát triển phần mềm như thế nào?

2.3K 4 0
15
Avatar

Latest Web Application Development Trends

142 0 0
0
Avatar

Những trách nhiệm và quyền hạn của test trong mô hình Agile Scrum

427 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Scrum Overview

170 0 0
2

Agile Software Development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.