Object detection

Object detection

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

3.8K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật làm tăng độ chính xác cho các mạng Object Detection

1.0K 6 0
12
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

861 2 0
6
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

208 0 0
6
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

537 1 1
  • Avatar
10
Avatar

Sử dụng Colab train YOLOv5 với custom dataset phát hiện các đối tượng đặc thù

5.3K 2 12
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

1.8K 3 4
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

1.6K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

2.7K 0 0
9
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

1.6K 1 0
7
Avatar

Tìm hiểu và triển khai thuật toán Non Maximum Suppression

4.7K 5 1
  • Avatar
20
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.9K 12 9
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

1.4K 0 0
9
Avatar

Đánh số ảnh theo thứ tự

742 2 0
2
Avatar

YOLO3 Object Detection

452 1 0
0
Avatar

Phát hiện đối tượng chuyển động bằng giải thuật trừ nền

3.2K 5 0
21
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

1.9K 6 6
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

4.8K 4 0
17
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

14.7K 19 18
Avatar

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

1.4K 3 9

Object detection


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.