+2

Paper reading | ACTION-Net: Multipath Excitation for Action Recognition

Đóng góp của bài báo

Trong các bài toán liên quan tới video, thông tin cần nắm bắt không chỉ là thông tin về mặt không gian (spatial information) giống như hình ảnh mà còn là thông tin về thời gian (temporal information) và sự phụ thuộc của chúng. Ví dụ, cho 2 video thực hiện hành động như sau, video 1 là video mà một người xoay nắm đấm cửa theo chiều kim đồng hồ, video 2 là video mà một người xoay nắm đấm cửa ngược chiều kim đồng hồ. Về mặt không gian, 2 video mang đặc trưng tương tự nhau, nhưng về mặt thời gian thì hoàn toàn ngược lại. Do đó, để thiết kế một mô hình hiệu quả cho việc training video thì bắt buộc cần phải mô hình phải biểu diễn được mối quan hệ của 2 loại thông tin này.

image.png

Các mô hình 3D CNN hiện tại mặc dù mô hình hóa được thông tin spatio-temporal nhưng vẫn mang một số nhược điểm sau:

 • Thông tin spatio-temporal được capture không đầy đủ.
 • Bổ sung thêm luồng optical flow làm tăng đáng kể hiệu suất nhưng tài nguyên tính toán sử dụng là lớn, tốc độ inference chậm nên sẽ ảnh hưởng khi sử dụng vào các ứng dụng thực tế.

Bài báo đề xuất một module giúp training video hiệu quả có tên là ACTION (spAtio-temporal, Channel and moTion excitatION) xử lý nhiều loại thông tin trong một mạng duy nhất. ACTION thực hiện mô hình hóa chuyển động dựa trên feature level thay vì tạo một loại input khác (ví dụ như optical flow) cho model. ACTION thực hiện trích xuất hiệu quả các thông tin: spatio-temporal pattern, channel-wise feature và thông tin chuyển động (motion information) dùng cho việc nhận dạng hành động (action recognition).

Phương pháp

Mô hình ACTION gồm có 3 module:

 • Spatio-Temporal Excitation (STE)
 • Channel Excitation (CE)
 • Motion Excitation (ME)

Spatio-Temporal Excitation (STE)

Module STE được thiết kế để capture thông tin spatio-temporal sử dụng 3D convolution. Sơ đồ của module được thể hiện trong hình dưới đây.

image.png

Cụ thể, cho đầu vào là XRN×T×C×H×W\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times H \times W}, trong đó:

 • NN là batch size
 • TT là số frame trong một segment
 • CC là channel
 • HH là height
 • WW là width

Đầu tiên, ta sẽ thực hiện tính trung bình input tensor theo chiều channel (đi qua channel pooling) để nhận một global spatio-temporal tensor FRN×T×1×H×W\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{N \times T \times 1 \times H \times W}. Sau đó ta sẽ reshape F\mathbf{F} thành FRN×1×T×H×W\mathbf{F^*} \in \mathbb{R}^{N \times 1 \times T \times H \times W} để đưa vào layer 3D convolutional K\mathbf{K} với kernel size là 3×3×33 × 3 × 3, được công thức hóa như sau:

image.png

Sau đó, ta sẽ reshape Fo\mathbf{F^*_o} quay trở lại thành shape cũ FoRN×T×1×H×W\mathbf{F_o} \in \mathbb{R}^{N \times T \times 1 \times H \times W} và đưa vào 1 hàm sigmoid để thu được mask MRN×T×1×H×W\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N \times T \times 1 \times H \times W} được biểu diễn như sau:

image.png

Output cuối cùng thu được như sau:

image.png

So với 3D convolution thông thường, STE thể hiện sự hiệu quả tính toán hơn do feature F\mathbf{F^*} được tính trung bình theo chiều channel.

Channel Excitation (CE)

Module CE được thiết kế như hình dưới.

image.png

Cụ thể, cho input XRN×T×C×H×W\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times H \times W} ta sẽ cho qua layer spatial average pooling như sau:

image.png

trong đó FRN×T×C×1×1\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times 1 \times 1}. Ta thực hiện giảm số channel của F\mathbf{F} với một tỉ lệ rr như sau:

image.png

trong đó K1\mathbf{K_1} là layer 1×11 \times 1 2D convolution và FrRN×T×Cr×1×1\mathbf{F}_r \in \mathbb{R}^{N \times T \times \frac{C}{r} \times 1 \times 1}. Sau đó ta sẽ reshape Fr\mathbf{F}_r thành FrRN×Cr×T×1×1\mathbf{F}_r^* \in \mathbb{R}^{N \times \frac{C}{r} \times T \times 1 \times 1}. Sau đó ta thực hiện:

image.png

trong đó FtempRN×Cr×T×1×1\mathbf{F}_{t e m p}^* \in \mathbb{R}^{N \times \frac{C}{r} \times T \times 1 \times 1}. K2\mathbf{K}_2 là layer convolution với kernel size là 3.

Sau đó Ftemp\mathbf{F}_{t e m p}^* được reshape thành FtempRN×T×Cr×1×1\mathbf{F}_{t e m p} \in \mathbb{R}^{N \times T \times \frac{C}{r} \times 1 \times 1} và được đi qua 1×11 \times 1 2D convolutional layer K3\mathbf{K}_3. Cuối cùng output sẽ được đưa vào một hàm sigmoid. Công thức được mô tả như sau:

image.png

trong đó FoRN×T×C×1×1\mathbf{F}_{o} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times 1 \times 1}MRN×T×C×1×1\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times 1 \times 1}.

Output cuối cùng được tính giống như output cuối cùng của module CE nhưng sử dụng mask M\mathbf{M} khác 😄

Motion Excitation (ME)

Module ME được mô tả trong hình dưới:

image.png

Thông tin chuyển động (motion information) được mô hình bởi các frame kề nhau (như trong hình trên). Ta thực hiện các chiến lược squeeze và unsqueeze như module CE. Cho feature FrRN×T×Cr×H×W\mathbf{F}_r \in \mathbb{R}^{N \times T \times \frac{C}{r} \times H \times W} được tạo sau khi thực hiện squeeze, motion feature được biểu diễn như sau

image.png

trong đó K\mathbf{K}3×33 \times 3 2D convolutional layer và FmRN×1×Cr×H×W\mathbf{F}_m \in \mathbb{R}^{N \times 1 \times \frac{C}{r} \times H \times W}.

Motion feature sau đó được concat với nhau theo chiều temporal và được pad 0 với phần tử cuối như sau: FM=[Fm(1),,Fm(t1),0],FMRN×T×Cr×H×W\mathbf{F}_M=[\mathbf{F}_m(1), \ldots, \mathbf{F}_m(t- 1),0], \mathbf{F}_M \in \mathbb{R}^{N \times T \times \frac{C}{r} \times H \times W}. FM\mathbf{F}_M được đưa qua spatial average pooling. Feature output FoRN×T×C×1×1\mathbf{F}_{o} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times 1 \times 1} và mask MRN×T×C×1×1\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N \times T \times C \times 1 \times 1} sẽ được tính giống như trong module CE.

ACTION-Net

Tổng quan của ACTION module được thể hiện trong hình dưới:

image.png

Nhận thấy rằng ACTION module nhận đầu vào là các output feature của 3 module ta đã tìm hiểu ở trên và thực hiện phép cộng element-wise. Bằng cách này, output của ACTION module sẽ có thông tin spatio-temporal, sự phụ thuộc giữa các channel và motion. Module ACTION trong hình trên được tích hợp vào kiến trúc ResNet-50.

Coding

Ta sẽ cài đặt module ACTION như sau:

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import math
import pdb


class Action(nn.Module):
  def __init__(self, net, n_segment=3, shift_div=8):
    super(Action, self).__init__()
    self.net = net
    self.n_segment = n_segment
    self.in_channels = self.net.in_channels
    self.out_channels = self.net.out_channels
    self.kernel_size = self.net.kernel_size
    self.stride = self.net.stride
    self.padding = self.net.padding
    self.reduced_channels = self.in_channels//16
    self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool2d(1)
    self.relu = nn.ReLU(inplace=True)
    self.sigmoid = nn.Sigmoid()
    self.fold = self.in_channels // shift_div

    # shifting
    self.action_shift = nn.Conv1d(
                  self.in_channels, self.in_channels,
                  kernel_size=3, padding=1, groups=self.in_channels,
                  bias=False)   
    self.action_shift.weight.requires_grad = True
    self.action_shift.weight.data.zero_()
    self.action_shift.weight.data[:self.fold, 0, 2] = 1 # shift left
    self.action_shift.weight.data[self.fold: 2 * self.fold, 0, 0] = 1 # shift right 


    if 2*self.fold < self.in_channels:
      self.action_shift.weight.data[2 * self.fold:, 0, 1] = 1 # fixed


    # # spatial temporal excitation
    self.action_p1_conv1 = nn.Conv3d(1, 1, kernel_size=(3, 3, 3), 
                  stride=(1, 1 ,1), bias=False, padding=(1, 1, 1))    


    # # channel excitation
    self.action_p2_squeeze = nn.Conv2d(self.in_channels, self.reduced_channels, kernel_size=(1, 1), stride=(1 ,1), bias=False, padding=(0, 0))
    self.action_p2_conv1 = nn.Conv1d(self.reduced_channels, self.reduced_channels, kernel_size=3, stride=1, bias=False, padding=1, 
                    groups=1)
    self.action_p2_expand = nn.Conv2d(self.reduced_channels, self.in_channels, kernel_size=(1, 1), stride=(1 ,1), bias=False, padding=(0, 0))
  

    # motion excitation
    self.pad = (0,0,0,0,0,0,0,1)
    self.action_p3_squeeze = nn.Conv2d(self.in_channels, self.reduced_channels, kernel_size=(1, 1), stride=(1 ,1), bias=False, padding=(0, 0))
    self.action_p3_bn1 = nn.BatchNorm2d(self.reduced_channels)
    self.action_p3_conv1 = nn.Conv2d(self.reduced_channels, self.reduced_channels, kernel_size=(3, 3), 
                  stride=(1 ,1), bias=False, padding=(1, 1), groups=self.reduced_channels)
    self.action_p3_expand = nn.Conv2d(self.reduced_channels, self.in_channels, kernel_size=(1, 1), stride=(1 ,1), bias=False, padding=(0, 0))
    print('=> Using ACTION')


  def forward(self, x):
    nt, c, h, w = x.size()
    n_batch = nt // self.n_segment

    x_shift = x.view(n_batch, self.n_segment, c, h, w)
    x_shift = x_shift.permute([0, 3, 4, 2, 1]) # (n_batch, h, w, c, n_segment)
    x_shift = x_shift.contiguous().view(n_batch*h*w, c, self.n_segment)
    x_shift = self.action_shift(x_shift) # (n_batch*h*w, c, n_segment)
    x_shift = x_shift.view(n_batch, h, w, c, self.n_segment)
    x_shift = x_shift.permute([0, 4, 3, 1, 2]) # (n_batch, n_segment, c, h, w)
    x_shift = x_shift.contiguous().view(nt, c, h, w)


    # 3D convolution: c*T*h*w, spatial temporal excitation
    nt, c, h, w = x_shift.size()
    x_p1 = x_shift.view(n_batch, self.n_segment, c, h, w).transpose(2,1).contiguous()
    x_p1 = x_p1.mean(1, keepdim=True)
    x_p1 = self.action_p1_conv1(x_p1)
    x_p1 = x_p1.transpose(2,1).contiguous().view(nt, 1, h, w)
    x_p1 = self.sigmoid(x_p1)
    x_p1 = x_shift * x_p1 + x_shift


    # 2D convolution: c*T*1*1, channel excitation
    x_p2 = self.avg_pool(x_shift)
    x_p2 = self.action_p2_squeeze(x_p2)
    nt, c, h, w = x_p2.size()
    x_p2 = x_p2.view(n_batch, self.n_segment, c, 1, 1).squeeze(-1).squeeze(-1).transpose(2,1).contiguous()
    x_p2 = self.action_p2_conv1(x_p2)
    x_p2 = self.relu(x_p2)
    x_p2 = x_p2.transpose(2,1).contiguous().view(-1, c, 1, 1)
    x_p2 = self.action_p2_expand(x_p2)
    x_p2 = self.sigmoid(x_p2)
    x_p2 = x_shift * x_p2 + x_shift
    

    # # 2D convolution: motion excitation
    x3 = self.action_p3_squeeze(x_shift)
    x3 = self.action_p3_bn1(x3)
    nt, c, h, w = x3.size()
    x3_plus0, _ = x3.view(n_batch, self.n_segment, c, h, w).split([self.n_segment-1, 1], dim=1)
    x3_plus1 = self.action_p3_conv1(x3)

    _ , x3_plus1 = x3_plus1.view(n_batch, self.n_segment, c, h, w).split([1, self.n_segment-1], dim=1)
    x_p3 = x3_plus1 - x3_plus0
    x_p3 = F.pad(x_p3, self.pad, mode="constant", value=0)
    x_p3 = self.avg_pool(x_p3.view(nt, c, h, w))
    x_p3 = self.action_p3_expand(x_p3)
    x_p3 = self.sigmoid(x_p3)
    x_p3 = x_shift * x_p3 + x_shift

    out = self.net(x_p1 + x_p2 + x_p3)
    return out

Thực nghiệm

ACTION-Net luôn vượt trội so với các model 2D trên ba bộ dữ liệu đại diện. Tất cả các phương pháp đều sử dụng ResNet-50 là backbone và 8 frame input để so sánh được công bằng hơn.

image.png

So sánh các model SOTA trên tập dữ liệu Something-Something V2.

image.png

Độ chính xác và độ phức tạp của mô hình trên bộ dữ liệu EgoGesture. Ba module STE, CE, ME được so sánh với TSM và TSN. Tất cả các phương pháp đều sử dụng ResNet-50 làm backbone và input gồm 8 frame để đảm bảo sự so sánh công bằng. So sánh FLOPs/ΔFLOPs/Param được thể hiện trong bảng sau:

image.png

Nghiên cứu về việc sử dụng ACTION trong các block của Resnet-50. image.png

ACTION thể hiện khả năng tổng quát hóa tốt với các backbone và dataset khác nhau.

image.png

Tài liệu tham khảo

[1] ACTION-Net: Multipath Excitation for Action Recognition

[2] https://github.com/V-Sense/ACTION-Net

[3] Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.